2. Eigen vermogen

2018

(in duizenden euro's)

Geplaatst kapitaal

Agio- reserve

Herwaar- derings- reserve

Wettelijke reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal

Stand per 1 januari

2.035

32.010

3.720

1.700

115.592

19.043

174.100

Resultaatverdeling vorig boekjaar

-

-

-

-

19.043

-19.043

-

Mutatie als gevolg van emissie

-

-

-

-

-

-

-

Mutatie herwaarderingsreserve

-

-

2.629

-

-2.629

-

-

Mutatie wettelijke reserve

-

-

-

6.556

-6.556

-

-

Dotatie voorziening negatief eigen vermogen

-

-

-

-

466

-

466

Dividendbetalingen

-

-

-

-

-6.511

-

-6.511

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

-

4.111

4.111

Stand per 31 december

2.035

32.010

6.349

8.256

119.405

4.111

172.166

2017

(in duizenden euro's)

Geplaatst kapitaal

Agio- reserve

Herwaar- derings- reserve

Wettelijke reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal

Stand per 1 januari

2.022

30.673

2.565

1.922

110.365

11.947

159.494

Resultaatverdeling vorig boekjaar

-

-

-

-

13.159

-11.947

1.212

Mutatie als gevolg van emissie

13

1.337

-

-

-

-

1.350

Mutatie herwaarderingsreserve

-

-

1.155

-

-1.155

-

-

Mutatie wettelijke reserve

-

-

-

-222

222

-

-

Saldo Goodwill RDC

-

-

-

-

-3.031

-

-3.031

Dividendbetalingen

-

-

-

-

-3.968

-

-3.968

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

-

19.043

19.043

Stand per 31 december

2.035

32.010

3.720

1.700

115.592

19.043

174.100

Per balansdatum bedraagt het maatschappelijk kapitaal acht miljoen euro (€ 8.000.000,-). Dit betreft negenendertig miljoen negenhonderd vijfenzeventigduizend (40.000.000) gewone aandelen van nominaal twintig eurocent (€ 0,20). Hiervan zijn geplaatst en volgestort tien miljoen honderddrieënzeventigduizend driehonderdzevenentwinting (10.173.327) gewone aandelen van twintig eurocent (€ 0,20).