Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

Algemeen

Op grond van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder afdeling 15, zijn de voor verzekeringsmaatschappijen geldende voorschriften voor de jaarrekening toegepast.

De financiële gegevens van de onderneming zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Alle bedragen in de jaarrekening zijn in duizenden euro’s vermeld, tenzij anders aangegeven.

Activiteiten

Bovemij N.V. (KvK-nummer 10027450), gevestigd te Nijmegen, heeft drie hoofdactiviteiten, waarbij de activiteiten primair zijn gericht op de mobiliteitsbranche. Bovemij verzekert, financiert en verzorgt data-activiteiten voor mobiliteitsbedrijven.

Presentatiewijzigingen

De in deze jaarrekening ter vergelijking opgenomen cijfers over 2017 zijn, waar nodig, ten behoeve van het inzicht geherrubriceerd.

Vorderingen uit hoofde van financial lease worden vanaf 2018 gepresenteerd onder de rubriek vorderingen. Voorheen werden deze gepresenteerd onder de overige financiële beleggingen.

In verband met het groeiende aandeel van niet-verzekeringstechnische activiteiten wordt dit resultaat vanaf 2018 in de winst-en-verliesrekening gesplitst weergegeven op de regels omzet, kostprijs van de omzet, beheerskosten niet-verzekeringtechnisch en overige baten en lasten. Op deze manier verbetert Bovemij het inzicht in de prestaties en ontwikkelingen van de niet-verzekeringstechnische activiteiten.

Bij een aantal posten in de balans en winst-en-verliesrekening staat een genummerde verwijzing naar de overeenkomstig genummerde toelichtingen elders in de jaarrekening.

Gebruik van schattingen en veronderstellingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat Bovemij schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de gerapporteerde activa en verplichtingen en de gerapporteerde baten en lasten voor de verslagperiode. De belangrijkste schattingen betreffen het vaststellen van de [1] verzekeringstechnische voorzieningen en de [2] waardering van financiële beleggingen.

De situaties worden hierbij beoordeeld op basis van beschikbare financiële informatie, marktgegevens, ervaring en andere factoren die onder de gegeven omstandigheden als redelijk worden beschouwd. Hoewel deze schattingen met betrekking tot actuele gebeurtenissen naar beste weten van het management worden gemaakt, bestaat de mogelijkheid dat de feitelijke uitkomsten afwijken van de schattingen. Om dit risico te minimaliseren worden de schattingen en onderliggende veronderstellingen jaarlijks beoordeeld en waar nodig herzien. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Voor de gehanteerde methodiek en aannames bij het vaststellen van de verzekeringstechnische voorzieningen en de waardering van de financiële beleggingen wordt verwezen naar de paragrafen ‘Technische voorzieningen’ en ‘Beleggingen’ in de toelichting op de balans.