6. Groepsvermogen

Mutatieoverzicht van het groepsvermogen

(in duizenden euro's)

2018

2017

   

Eigen vermogen van de rechtspersoon als onderdeel van het groepsvermogen primo boekjaar

174.100

158.965

   

Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen toekomend aan de rechtspersoon

4.577

21.537

   

Mutatie als gevolg van emissie/acquisitie RDC

-

1.349

Afwaardering goodwill RDC

-

-3.783

Dividendbetalingen aan aandeelhouders

-6.511

-3.968

   

Eigen vermogen van de rechtspersoon als onderdeel van het groepsvermogen ultimo boekjaar

172.166

174.100

Voor een toelichting op het groepsvermogen en de solvabiliteit wordt verwezen naar de toelichting van het eigen vermogen bij de enkelvoudige balans.