Gesegmenteerde balans per 31 december 2018

Activa

(in duizenden euro's)

Verzeke- ringen

Financie- ringen

Data

Groep

Inter- company

Totaal 2018

Totaal 2017

Immateriële vaste activa

1.651

-

4.454

2.191

-

8.296

5.967

        

Beleggingen

226.706

325

-798

171.871

-254.502

143.602

147.515

        

Vlottende activa

       

Vorderingen uit verzekeringen

18.514

-

-

-

-5.264

13.250

8.796

Vorderingen uit hoofde van financial lease

-

247.180

-

-

-3.864

243.316

177.753

Overige vorderingen

147.119

25.916

5.003

5.229

-112.111

71.156

59.343

 

165.633

273.096

5.003

5.229

-121.239

327.722

245.892

        

Overige activa

       

Materiële vaste activa

1.634

15.217

4.306

1.178

-

22.335

23.369

Liquide middelen

138.515

2.742

1.692

71.313

-

214.262

207.254

 

140.149

17.959

5.998

72.491

-

236.597

230.623

        

Overlopende activa

       

Overlopende acquisitiekosten

20.617

-

-

-

-

20.617

24.858

Overige overlopende activa

27.231

772

-1

78

-

28.080

24.453

 

47.848

772

-1

78

-

48.697

49.311

        
 

581.987

292.152

14.656

251.860

-375.741

764.914

679.308

Passiva

(in duizenden euro's)

Verzeke- ringen

Financie- ringen

Data

Groep

Inter- company

Totaal 2018

Totaal 2017

Eigen vermogen

153.113

22.313

-9.741

170.980

-165.685

170.980

174.100

        

Achtergestelde leningen

-

23.300

7.500

-

-5.000

25.800

18.412

        

Technische voorzieningen

381.109

-

-

-

-

381.109

359.070

        

Voorzieningen voor belastingen en overige voorzieningen

11.132

770

-643

-

-

11.259

12.826

        

Schulden

       

Schulden uit verzekeringen

10.831

-

-

-

-5.264

5.567

6.681

Schulden aan kredietinstellingen

-

214.461

3.864

-

-87.680

130.645

78.571

Belastingen en overige schulden

17.903

30.708

12.158

76.420

-112.112

25.077

22.360

 

28.734

245.169

16.022

76.420

-205.056

161.289

107.612

        

Overlopende passiva

7.899

600

1.518

4.460

-

14.477

7.288

        
 

581.987

292.152

14.656

251.860

-375.741

764.914

679.308