Samenstelling en deskundigheid

Beëindiging personele unie Raden van Commissarissen

Tot en met 19 december 2018 stond Bovemij als groep onder toezicht van DNB. De afgelopen jaren nam het relatieve belang van de verzekeringsactiviteiten van Bovemij af als gevolg van de sterke groei van de van de niet-verzekeringsactiviteiten van Bovemij. Om die reden heeft DNB besloten vanaf 19 december 2018 het groepstoezicht op Bovemij N.V. (holding) te laten vervallen. DNB blijft (solo)toezicht houden op de verzekeringsactiviteiten van Bovemij die plaatsvinden bij NV Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij (de verzekeraar).

Een belangrijke randvoorwaarde voor het laten vervallen van het groepstoezicht is dat de besturing van en het toezicht op de verzekeringsactiviteiten versterkt dient te worden. In 2018 is om die reden gestart met een versterking van het (interne) risicomanagement en werd ook het kapitaalbeleid opnieuw vastgesteld op het niveau van de verzekeraar. Als gevolg van het vervallen van groepstoezicht kan ook de personele unie tussen de Raad van Commissarissen van de holding en de verzekeraar niet blijven bestaan. Deze personele unie was tot 19 december 2018 toegestaan op grond van een uitzondering, juist vanwege het bestaan van groepstoezicht. Solotoezicht vereist een onafhankelijk ingericht toezicht op de verzekeraar. Op de Algemene Vergadering van 20 april 2018 is – vooruitlopend op het toen al voorgenomen besluit van DNB – besloten om de Raad van Commissarissen van de holding en de verzekeraar te splitsen.

Na deze splitsing bestaan de Raad van Commissarissen van de holding en van de verzekeraar uit een voorzitter en twee leden. De Raad van Commissarissen van de holding is gelinkt met de Raad van Commissarissen van de verzekeraar via de gezamenlijke voorzitter in beide Raden van Commissarissen. Dit verslag is geschreven vanuit de Raad van Commissarissen van de holding. Het verslag van de Raad van Commissarissen van de verzekeraar is opgenomen in het jaarverslag van NV Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij.

Samenstelling

De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren. Om die reden zijn in artikel 2 van het Reglement Raad van Commissarissen Bovemij N.V. vereisten opgesteld waaraan de samenstelling van de Raad van Commissarissen dient te voldoen en wordt gewerkt met een profielschets ten behoeve van de gewenste invulling van de Raad van Commissarissen. Van belang is te vermelden dat de heer Bertho Eckhardt naast zijn functie als lid van de Raad van Commissarissen tevens Bondsvoorzitter is van groot aandeelhouder BOVAG en uit dien hoofde niet onafhankelijk lid is. Doordat de overige RvC leden onafhankelijk zijn, wordt voldaan aan de eisen voor onafhankelijkheid van de best practice bepalingen 2.1.7 tot en met 2.1.9 van de Code.

Bij de selectie van leden van Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen streeft Bovemij naar selectie van de beste kandidaat en naar een balans tussen leeftijd, geslacht, werkervaring en opleidingsachtergrond, met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven doelstelling voor de verhouding man-vrouw. Indien niet aan het wettelijke streefcijfer wordt voldaan, zal bij gelijke geschiktheid van kandidaten de voorkeur worden gegeven aan de kandidaat met wie het wettelijk streefcijfer wordt gehaald dan wel dichter wordt benaderd. De leden van de Raad van Commissarissen zijn door DNB en AFM getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

In 2018 zijn er geen mutaties geweest in de samenstelling van de Raad van Commissarissen. De huidige zittingstermijn van de heer Cerfontaine loopt tot en met de Algemene Vergadering van 2019. De heer Cerfontaine is door de Raad van Commissarissen voorgedragen voor herbenoeming voor een periode van twee jaar tot en met de algemene vergadering in 2021. Deze benoeming is vooraf afgestemd met de aandeelhouders BOVAG en STAK, ook is goedkeuring verkregen van DNB en de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (OR). De OR heeft aangegeven voor de (her)benoeming gebruik te willen maken van haar versterkt recht van voordracht.

Personalia

 

G.J.N.H. (Gerlach) Cerfontaine

R. (Rutger) Koopmans

L.C.H. (Bertho) Eckhardt

Functie

Voorzitter

Lid

Lid

Geslacht

Man

Man

Man

Leeftijd

72

60

60

Nationaliteit

Nederlandse

Nederlandse

Nederlandse

Tijdstip van eerste benoeming

Benoemd in 2015 voor een periode van 4 jaar en herbenoembaar voor een periode van 2 jaar tot aan de AvA 2021

Benoemd in 2014 voor een periode van 4 jaar en in 2018 herbenoemd voor een tweede periode van 2 jaar

Benoemd in 2017 voor een periode van 4 jaar en daarna herbenoembaar

Relevante nevenfuncties

Voorzitter VVAA

RvC Office Depot Europe BV (vz)

RvC Vollenhoven Olie

RvT Stichting Reizigerstegoeden Translink

Director, Henderson Eurotrust Plc

Vereniging Samenwerkende Kredietunies (vz)

PIT Self-Placement BV, partner

CrmLiNK BV, partner (tot 1.4.2019)

Commissaris ABS Autoherstel BV

Bondsvoorzitter BOVAG

Voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer

Bestuurder Stichting Auto & Recycling

Bestuurder Instituut voor Duurzame Mobiliteit

Bestuurder Stichting Kwaliteitszorg Demontage

Voorzitter Taxivervoer Nederland

Bestuurder Vereniging VNO-NCW

vlnr: Bertho Eckhardt, Gerlach Cerfontaine, Rutger Koopmans

Commissies

De Raden van Commissarissen hebben in het voorjaar van 2019 besloten tot instelling van een tweetal commissies, te weten een Audit en Risk Commissie (ARC) en een Nominatie en Remuneratie Commissie (NRC). Deze beide commissies functioneren beide als voorbereidend adviesorgaan voor de Raden van Commissarissen en bestaan uit leden van beide Raden van Commissarissen aangevuld met leden van de Raad van Bestuur.

Financiële belangen van commissarissen

Eén lid van de Raad van Commissarissen, de heer Koopmans, houdt 1.000 (2017: 1.000) certificaten van aandelen van Bovemij.