Besturing

De strategische verbreding van Bovemij heeft de afgelopen jaren geleid tot een sterke groei van (de verschillende onderdelen van) het bedrijf. Dit is ook terug te zien in de sterke groei van het aantal werknemers. Ook de omgeving van het bedrijf is, onder andere op het gebied van toezicht, sterk in beweging. Dit vraagt om een versteviging en verdere professionalisering van de bestuurlijke inrichting. Een inrichting die anders is dan toen Bovemij nog uitsluitend verzekeringsactiviteiten verrichte. Een inrichting die ook als zodanig voldoet aan alle wettelijke eisen.

In het voorjaar van 2019 is in samenwerking met KPMG gestart met een traject dat moet leiden tot een bestuurlijke inrichting voor alle onderdelen van het bedrijf die beter aansluit bij deze tijd en bij onze ambities. Bij dit traject zijn alle directieleden en ook de leden van de Raden van Commissarissen (RvC) intensief betrokken en vindt periodiek afstemming plaats met de aandeelhouders.

De eerste belangrijke stappen op weg naar deze inrichting zijn het afgelopen jaar gezet. Bovemij werd in 2018 evenals vorig jaar bestuurd door een vierhoofdige Raad van Bestuur (RvB). Maar de samenstelling van de RvB is met de aanstelling van een CFO en het terugtreden van Hans Wittenberg (per 31-12-2018) en Coen Post (per 15-04-2019) van de RvB echter duidelijk gewijzigd. 

De RvB werkt met een reglement dat is vastgesteld door de RvC. Ieder RvB-lid had in 2018 een aantal primaire aandachtsgebieden, te weten:

  • René Leander CEO (strategie, stakeholderrelaties, compliance en interne audit);

  • Herman Hein Roozen CFO a.i. (financiën, risicomanagement);

  • Coen Post CCO (commercie, tot 15 april 2019);

  • Renate Leander COO (organisatieontwikkeling).

De drie pijlers Verzekeringen, Financieringen en Data worden operationeel aangestuurd door eigen directieteams die alle rechtstreeks rapporteren aan de RvB. De toekomstige samenstelling en inrichting van de RvB is een onderdeel van het besturingsproject.

Solo- en groepstoezicht DNB

De groei van Bovemij in de pijlers Financieringen en Data heeft niet alleen invloed op de organisatieontwikkeling, maar ook op de financiële huishouding en de governance. Ook heeft deze groei invloed op hoe toezichthouder DNB acteert in relatie tot Bovemij. De N.V. Schadeverzekering- Maatschappij Bovemij staat als vergunning houdende verzekeringsmaatschappij rechtstreeks onder toezicht van DNB (solotoezicht). Bovemij N.V. stond tot december 2018 als hoofd van de groep ook onder toezicht van DNB aangezien de verzekeringsactiviteiten, gemeten in balanstotaal, meer dan 80% van de totale activiteiten uitmaakten. De groep werd daarmee geacht verzekeringsactiviteiten te verrichten. Dit betekent dat tot december 2018 alle Bovemij-activiteiten onder toezicht van DNB (groepstoezicht) vielen.

Door de verdere groei van het financieringsbedrijf maken de verzekeringsactiviteiten niet langer meer dan 80% van de totale activiteiten uit. DNB heeft daarom, nadat was voldaan aan alle voorwaarden, aangegeven met ingang van december 2018 het groepstoezicht te laten vervallen. Een van de voorwaarden daartoe was een separate inrichting van de Raad van Commissarissen voor het verzekeringsbedrijf. Er is daarnaast veel aandacht gevraagd voor versteviging van de sleutelfuncties en het formaliseren van alle intra-groepsrelaties. Ook de statuten van het verzekeringsbedrijf moesten worden aangepast. Het solotoezicht op de N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij, de Verzekeraar, blijft ongewijzigd van kracht. Ook de toekomstige samenstelling en inrichting van de Raden van Commissarissen en alle sleutelfuncties is een onderdeel van het besturingsproject.

Bovemij werkt met gecentraliseerde stafafdelingen: onze Interne Diensten. In het besturingstraject met KPMG zal worden bezien in hoeverre ook de twee- en derdelijns(sleutel)functies voor alle onderdelen gecentraliseerd worden. Op het gebied van risicomanagement wordt niet alleen bij het verzekeringsbedrijf maar ook op groepsniveau gewerkt aan een verbeterde inrichting. Dit wordt vormgegeven in een Enterprise Risk Managementproject waarbij met name ook het eerstelijnsmanagement van het bedrijf is betrokken. De strategische transitie van het bedrijf vraagt om continue afstemming van kansen en ontwikkelingen op resources en risico’s.

Bovemij is een structuurvennootschap die voldoet aan het structuurregime. Voor een overzicht van de juridische structuur verwijzen we naar de Grondslagen voor consolidatie.