Winst-en-verliesrekening over 2018

Aantal werknemers

Ultimo 2018 zijn zeven personen in dienst van de vennootschap (2017: zeven)

Commissarissen en bestuurders

Ultimo 2018 bestaat de Raad van Commissarissen uit drie leden (2017: drie) en de Raad van Bestuur uit vier leden (2017: vier). De uit hoofde van artikel 383 lid 1, Titel 9 Boek 2 BW, voorgeschreven melding wordt hierna toegelicht.

2018

(in duizenden euro's)

Directe beloning vast

Directe beloning variabel

Directe beloning totaal

Uitgestelde beloning variabel

Uitgestelde beloning pensioen

Uitgestelde beloning totaal

Totaal beloning

R.P.A. Leander

444

-

444

-

223

223

667

J.G.W.M. Wittenberg

444

-

444

-

219

219

663

C.C.P. Post

277

-

277

-

128

128

405

R.H.J. Leander

218

-

218

-

77

77

295

Totaal

1.383

-

1.383

-

647

647

2.030

2017

(in duizenden euro's)

Directe beloning vast

Directe beloning variabel

Directe beloning totaal

Uitgestelde beloning variabel

Uitgestelde beloning pensioen

Uitgestelde beloning totaal

Totaal beloning

R.P.A. Leander

436

44

480

44

149

193

673

J.G.W.M. Wittenberg

436

44

480

44

210

254

734

C.C.P. Post

257

26

283

26

87

113

396

R.H.J. Leander

199

20

219

20

44

64

283

Totaal

1.328

134

1.462

134

490

624

2.086

Van het variabel deel van de beloning wordt 50% beschikbaar gesteld in de vorm van certificaten van aandelen Bovemij. Het uitgesteld deel van de variabele beloning wordt (voorwaardelijk) uitgekeerd na drie jaar.

Als gevolg van wijzigingen in de fiscale wetgeving, waardoor met ingang van 1 januari 2014 (verder aangescherpt per 1 januari 2015) een belangrijk deel van de pensioenopbouw als bovenmatig wordt aangemerkt, is de pensioenregeling van de leden van de Raad van Bestuur aangepast. De ten gevolge van deze wijziging aan de leden van de Raad van Bestuur aanvullend te verstrekken pensioencompensatie is op basis van kostenneutraliteit berekend en wordt periodiek uitgekeerd (R.P.A. Leander: € 66.000,-; J.G.W.M. Wittenberg: € 39.000,-; C.C.P. Post: € 29.000,-; R.H.J. Leander: € 25.000,-).

Honorering Raad van Commissarissen

(in duizenden euro's)

     

2018

2017

G.J.N.H. Cerfontaine

 

67

83

R. Koopmans

 

48

50

L.C.H. Eckhardt (vanaf 21 april 2017)

 

48

34

H.H. van der Kwast (tot 21 april 2017)

 

-

30

H. Duthler (van 22 april 2016 tot 1 september 2017)

 

-

32

Totaal

     

163

229

Aandelenbezit Raad van Bestuur

Voor de Raad van Bestuur is een certificatenplan opgesteld. Dit certificatenplan is in lijn gebracht met de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft. Het aandelenbezit van de Raad van Bestuur is als volgt te specificeren:

(aantal stuks certificaten van aandelen)

31-12-2018

 

31-12-2017

R.P.A. Leander

29.028

 

29.028

J.G.W.M. Wittenberg

25.689

 

25.689

C.C.P. Post

31.880

 

29.838

R.H.J. Leander

8.312

 

8.312

Totaal

94.909

 

92.867

Nijmegen, 2 mei 2019

Raad van Bestuur

 

Raad van Commissarissen

drs. R.P.A. Leander RA

 

drs. G.J.N.H. Cerfontaine (voorzitter)

mw. drs. R.H.J. Leander

 

drs. L.C.H. Eckhardt

drs. H.H. Roozen RA

 

drs. R. Koopmans