1. Beleggingen

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

(in duizenden euro's)

2018

2017

   

Stand per 1 januari

183.177

160.325

   

Mutaties in het boekjaar

  

Verwerving deelnemingen

200

-

Resultaat deelnemingen

3.219

23.478

Dotatie voorziening negatief eigen vermogen

466

-31

Correctie resultaat voorgaand boekjaar

285

-194

Dividenduitkering van deelnemingen

-17.515

-8.236

Agiostorting in Financieringsmaatschappij

-

7.000

Resultaat liquidatie Premie.nl

-

835

   

Stand per 31 december

169.832

183.177

Uitstaande leningen

(in duizenden euro's)

2018

2017

Stand per 1 januari

2.000

1.200

Leningen verstrekt

3.000

800

Stand per 31 december

5.000

2.000

De uitstaande leningen betreffen achtergestelde leningen verstrekt aan dochterondernemingen RDC Group B.V. ten bedrage van  € 2.000.000,- (2017: € 2.000.000,-) en aan BOVAG Bovemij Platform B.V. ten bedrage van € 3.000.000,- (2017: € 0,-). De lening verstrekt aan RDC heeft voor het volledige bedrag een looptijd van één tot drie jaar en het rentepercentage bedraagt tussen de 1,7% en 1,9%. De lening verstrekt aan BOVAG Bovemij Platform heeft voor het volledige bedrag een looptijd van één tot vijf jaar en het rentepercentage bedraagt 4,0%.