Geconsolideerde balans per 31 december 2018

(voor resultaatbestemming)

Activa

(in duizenden euro's)

 

31-12-2018

31-12-2017

    

Immateriële vaste activa

1

  

Software

 

8.296

5.967

  

8.296

5.967

    

Beleggingen

2

  

Terreinen en gebouwen

   

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

 

22.595

22.136

Overige terreinen en gebouwen

 

38.360

32.443

  

60.955

54.579

    

Overige financiële beleggingen

   

Aandelen

 

37.519

47.028

Hypotheken

 

43.634

42.733

Obligaties

 

-

552

Uitstaande leningen

 

1.494

2.623

  

82.647

92.936

    

Vorderingen

3

  

Vorderingen uit herverzekering

 

1.564

1.054

Vorderingen uit directe verzekering

 

11.686

7.742

Vorderingen uit co-assurantie

 

39.462

31.577

Vorderingen uit hoofde van financial lease

 

243.316

177.753

Overige vorderingen

 

31.694

27.766

  

327.722

245.892

    

Overige activa

4

  

Materiële vaste activa

 

22.335

23.369

Liquide middelen

 

214.262

207.254

  

236.597

230.623

    

Overlopende activa

5

  

Overlopende acquisitiekosten

 

20.617

24.858

Overige overlopende activa

 

28.080

24.453

  

48.697

49.311

    
  

764.914

679.308

Passiva

(in duizenden euro's)

 

31-12-2018

31-12-2017

    

Groepsvermogen

6

172.166

174.100

    

Aandeel derden

7

-1.186

-

    

Achtergestelde leningen

8

25.800

18.412

    

Technische voorzieningen

9

  
    

Voor niet-verdiende premies en lopende risico's

   

-Bruto

 

115.830

118.771

-Aandeel herverzekeraars

 

4.332

5.270

  

111.498

113.501

    

Voor te betalen schaden

   

-Bruto

 

304.268

286.598

-Aandeel herverzekeraars

 

43.370

49.254

  

260.898

237.344

    

Overige technische voorzieningen

 

8.713

8.225

    
  

381.109

359.070

    

Voorzieningen

10

  

Voor belastingen

 

10.353

12.279

Overige voorzieningen

 

906

547

  

11.259

12.826

    

Schulden

11

  

Schulden uit herverzekering

 

682

180

Schulden uit directe verzekering

 

4.885

6.501

Schulden aan kredietinstellingen

 

130.645

78.571

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

7.188

4.741

Overige schulden

 

17.889

17.619

  

161.289

107.612

    

Overlopende passiva

12

14.477

7.288

    
  

764.914

679.308