Financiële resultaten

Verdere strategische groei

Bovemij is in transitie. In 2018 is veel geïnvesteerd in innovatie bij RDC en onze internetplatforms viaBOVAG.nl en mijnOndernemersportaal.nl. Voor deze nieuwe initiatieven geldt dat de kosten voor baten uitgaan; toch verbeterde het resultaat uit niet-verzekeringsactiviteiten in 2018 ten opzichte van 2017. Dit geldt ook voor het resultaat van het financieringsbedrijf.

Het resultaat uit verzekeringen is te verdelen in technisch resultaat uit verzekeringen en beleggingsresultaat op belegd vermogen. Ten opzichte van 2017 viel het technisch resultaat licht lager uit dan. Het beleggingsresultaat viel in 2018 terug tot net onder nul als gevolg van dalende beurskoersen in combinatie met een lage rente.

Financiële hoofdpunten

Het resultaat na belastingen bedroeg over 2018 € 4,6 miljoen. Dit is een daling van € 17,0 miljoen ten opzichte van 2017. Deze daling is voornamelijk het gevolg van € 10,0 miljoen eenmalige lasten voor de afkoop van de onvoorwaardelijk pensioenindexatie als onderdeel van de bestaande pensioenregeling en door een € 13,7 miljoen lager beleggingsresultaat (2018: € 0,1 miljoen negatief, 2017: € 13,6 miljoen positief).

Wijziging pensioenregeling

In 2018 is, na twee jaar van intensief overleg met alle betrokken partijen, overeenstemming bereikt over de overgang naar een uniforme pensioenregeling op basis van een beschikbaar premiestelsel. Voorheen bestonden er binnen Bovemij meerdere pensioenregelingen naast elkaar, die hoofdzakelijk op basis van middelloon waren ingericht. Bij de overgang naar een uniforme pensioenregeling is tevens de toekomstige, onvoorwaardelijke pensioenindexatie als onderdeel van de bestaande pensioenregeling afgekocht. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van € 10,0 miljoen. De nieuwe pensioenregeling is op 1 januari 2019 ingegaan en leidt tot duidelijk lagere en stabielere pensioenlasten in de komende jaren. Deze wijziging had ook een duidelijk positieve impact op de Solvency II-ratio aangezien de toekomstig uit te keren indexaties onder deze regelgeving als verplichting moeten worden opgenomen. Deze verplichting is met de afkoop in 2018 voor alle actieve medewerkers komen te vervallen.

De activiteiten van Bovemij

Belangrijke stappen vooruit

Waar het gaat om onze verzekerings-, financierings- en data-activiteiten is in 2018 een aantal belangrijke stappen vooruit gezet. Zo boekten we meer premieomzet, versterkten we onze positie op de financieringsmarkt en gingen viaBOVAG.nl en mijnOndernemersportaal.nl live terwijl ook gestart is met een belangrijke transitie bij RDC als databedrijf van de branche. De investeringen in deze portalen en data-activiteiten gaan de komende jaren door en gaan gepaard met aanloopkosten en een stijging van immateriële vaste activa op de balans van Bovemij. De investeringen zijn benodigd voor toekomstige groei en efficiënte distributie van onze financiële en datadienstverlening in een sterk veranderende markt.

Onze verzekeringsresultaten

Meer premieomzet

De bruto geboekte premie van Bovemij is in 2018 met € 6,6 miljoen (1,8%) gestegen naar € 375,6 miljoen (2017: € 369,0 miljoen). De premiegroei is gerealiseerd in de strategische portefeuilles met een directe link met het BOVAG-netwerk. Het premieaandeel in de niet strategische portefeuilles daalde door een weloverwogen afbouw van deze verzekeringsrisico’s, die ook in 2019 wordt voortgezet.

Licht stijgend schadepercentage

Het netto schadepercentage liep in 2018 licht op naar 69,2% (2017: 68,0%). Onderliggend nam het netto schadepercentage op motorrijtuigen aansprakelijkheid (WAM) in 2018 met maar liefst 16,8 procentpunt toe naar 96,5% (2017: 79,7%). Het rendement op WAM-verzekeringen staat al jaren marktbreed onder druk als gevolg van toenemende kosten voor letselschaden en een te lage premie. Tegenover het negatieve resultaat op WAM staat een positief resultaat en een verbetering van het schadepercentage op casco verzekeringen – die vaak in combinatie met WAM worden verkocht – naar 54,8% (2017: 59,4%). Het resultaat op casco verzekeringen verbeterde mede door een verbetering van het rendement op fietsverzekeringen.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten – bestaande uit interne beheers-, personeels- en acquisitiekosten – bleven in 2018 stabiel als percentage van de verdiende premie (2018: 26,8%, 2017: 26,7%). De acquisitiekosten daalden in 2018 naar 15,9% van de netto verdiende premie (2017: 16,8%). De beheers- en personeelskosten stegen in 2018 naar 10,8% van de netto verdiende premie (2017: 9,8%).

Negatief beleggingsresultaat

Het beleggingsresultaat is in 2018 € 0,1 miljoen negatief (2017: € 13,6 miljoen positief). De strategische beleggingsportefeuille van Bovemij bleef in 2018 ongewijzigd ten opzichte van eerdere jaren. Doordat Bovemij aandelen in haar beleggingsportefeuille aanhoudt, is het beleggingsresultaat van Bovemij gevoelig voor bewegingen in beurskoersen. Door het zwakke beursjaar in 2018, zeker in vergelijking met het sterke beursjaar 2017, nam het resultaat op aandelen in 2018 met € 10,7 miljoen af naar € 4,1 miljoen negatief. Daarnaast was Bovemij in 2018 genoodzaakt een voorziening voor mogelijke oninbaarheid te vormen op uitstaande leningen ten bedrage van € 0,8 miljoen. Bovemij is nog altijd overwogen liquide. De opbrengsten uit liquiditeiten waren per saldo € 0,4 miljoen negatief doordat de bankrente het gehele jaar onder nul lag.

Onze financieringsresultaten

Duidelijke meerwaarde

Onze pijler Financieringen heeft een unieke positie verworven in de financieringsmarkt. Door ons aanbod van administratieve ondersteuning, advisering en financiering kunnen BOVAG-autobedrijven hun eigen leasevloot opbouwen of vergroten. Bovendien stellen we dezelfde bedrijven, door onze intensieve samenwerking en bundeling van de krachten in het netwerk, in staat om betere tarieven te realiseren dan wanneer ze dit op eigen kracht zouden moeten doen. Het op deze manier koppelen van de belangen van BOVAG-bedrijven met de belangen van Bovemij maakt dat Financieringen een duidelijke meerwaarde levert. De pijler Financieringen draagt bij aan het rendement van BOVAG-bedrijven én aan een verdere versteviging van de relatie met hun klanten. Medio 2018 is een nieuwe financieringsronde met het consortium van banken (naast Bovemij ook ING en ABN AMRO) succesvol afgerond. Begin 2019 is dit consortium verder uitgebreid met Rabobank waardoor het benodigde vreemd vermogen voor de realisatie van de groeiambities ook voor de komende tijd is veilig gesteld.

Gefinancierde voertuigen

Ultimo 2018 is het aantal gefinancierde voertuigen met 32,4% toegenomen tot 17.130 (2017: 12.934 gefinancierde voertuigen). Deze vertegenwoordigen samen een boekwaarde van € 262,4 miljoen (2017: € 197,7 miljoen).

Verbeterde winstgevendheid

Het resultaat voor belastingen uit Financieringen nam toe naar € 1,3 miljoen (2017: € 0,2 miljoen). Ten opzichte van 2017 verbeterden zowel de gemiddelde brutomarge als de gemiddelde beheerskosten per contract. In 2019 wordt een verdere verbetering van de winstgevendheid verwacht.

Onze dataresultaten

RDC-activiteiten

Na de acquisitie van RDC in 2017 zijn in de eerste helft van 2018 vervolgstappen gezet in de transformatie van RDC tot leverancier van data-intelligente oplossingen voor de mobiliteitsbranche. In 2018 daalde het resultaat voor belastingen naar € 0,3 miljoen negatief, ten opzichte van een positief resultaat van € 0,5 miljoen in 2017. In 2018 namen de beheerskosten ten opzichte van 2017 met € 2,2 miljoen toe. De stijging in kosten is noodzakelijk om de transformatie naar leverancier van data-intelligente oplossingen voor elkaar te krijgen. Op termijn zullen de hogere kosten worden terugverdiend met een verbetering in brutomarge en winstgevendheid. Doordat de brutomarge in 2018 met € 1,4 miljoen beperkter toenam dan de stijging in beheerskosten, daalde het resultaat in 2018. 

ViaBOVAG.nl

In de eerste helft van 2018 hebben BOVAG en Bovemij gezamenlijk het mobiliteitsportaal viaBOVAG.nl gelanceerd. BOVAG en Bovemij participeren beide voor 50% in de gezamenlijke onderneming BBP BV. Het resultaat van BBP BV is voor 100% in de resultatenrekening van Bovemij opgenomen en vervolgens gecorrigeerd voor het 50%-aandeel in het resultaat na belastingen dat niet voor rekening van Bovemij komt.

In 2018 werd er flink geïnvesteerd om het portaal te bouwen en werden er marketingkosten gemaakt om naamsbekendheid voor het portaal te vergroten. Eind 2018 zijn er circa 1.900 BOVAG bedrijfsvestigingen aangesloten die samen inmiddels ruim 65.000 voertuigen aanbieden op viaBOVAG.nl Het aantal unieke bezoekers toont aan dat het portaal aanslaat bij het publiek. Doordat er pas vanaf 2019 omzet in rekening wordt gebracht, is er in 2018 een aanloopverlies verantwoord. Van het negatieve resultaat na belastingen van € 2,6 miljoen komt € 1,3 miljoen (50%) niet voor rekening van Bovemij.

Solvabiliteit

Solvabiliteit door afname beschikbaar eigen vermogen onder de 180%

Als gevolg van het vervallen van het groepstoezicht is Bovemij niet langer gehouden de solvabiliteitsratio zowel voor de groep als voor N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij vast te stellen. Bij de berekening van de solvabiliteit wordt uitgegaan van het beschikbare standaardmodel.

De solvabiliteit van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij, uitgedrukt als percentage van het beschikbaar eigen vermogen afgezet tegen het minimaal benodigde vermogen berekend onder Solvency II, is ultimo 2018 uitgekomen op 176% (2017: 190%). De solvabiliteit daalde door een afname van het beschikbaar eigen vermogen. Het beschikbaar eigen vermogen daalde in 2018 voornamelijk doordat N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij vanuit de ruime solvabiliteitspositie eind 2017 extra dividend kon uitkeren dat voor de verdere ontwikkeling van de overige activiteiten binnen Bovemij wordt aangewend. Voor een toelichting op de solvabiliteit verwijzen wij naar het Verslag inzake de Solvabiliteit en de Financiële Toestand dat beschikbaar is op de website van Bovemij.

Kasstroomoverzicht

De liquide middelen van Bovemij namen in 2018 met € 7.008.000,- toe. Met name de groei van de uitstaande financieringen van de financieringsactiviteiten van Bovemij, verklaart de belangrijkste mutaties in het kasstroomoverzicht, te weten de mutatie in overige operationele activiteiten en de opgenomen en afgeloste financieringen.