10. Voorzieningen

Voorzieningen voor belastingen

(in duizenden euro's)

2018

2017

Stand per 1 januari

12.279

10.011

Mutatie boekjaar

-1.926

2.268

Stand per 31 december

10.353

12.279

Specificatie voorzieningen voor belastingen

(in duizenden euro's)

2018

2017

Bedrijfspanden voor eigen gebruik

2.966

2.829

Effecten

2.293

3.345

Egalisatiereserve

6.457

6.720

Immateriële vaste activa

-877

-62

Voorziening Waarborgfonds Motorverkeer

-549

-553

Verliescompensatie RDC

63

-

Stand per 31 december

10.353

12.279

Overige voorzieningen

(in duizenden euro's)

2018

2017

Stand per 1 januari

547

257

Mutatie boekjaar

359

290

Stand per 31 december

906

547