1. Immateriële vaste activa

Lees meer ›1. Immateriële vaste activa

1. Immateriële vaste activa

Lees meer ›1. Immateriële vaste activa

2. Beleggingen

Terreinen en gebouwen maken deel uit van de beleggingsportefeuille. Hierop wordt niet afgeschreven. Alle terreinen en gebouwen zijn getaxeerd per 31 december 2018.

Lees meer ›2. Beleggingen

3. Vorderingen

De vorderingen uit co-assurantie hebben betrekking op de gezamenlijk met N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken uitgevoerde WIA-verzekering voor de BOVAG-branche en de NVKL-branche (WIA Construct III).

Lees meer ›3. Vorderingen

4. Overige activa

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de vennootschap en zijn direct opeisbaar.

Lees meer ›4. Overige activa

5. Overlopende activa

De overige overlopende activa hebben een overwegend kortlopend karakter.

Lees meer ›5. Overlopende activa

6. Groepsvermogen

Voor een toelichting op het groepsvermogen en de solvabiliteit wordt verwezen naar de toelichting van het eigen vermogen bij de enkelvoudige balans.

Lees meer ›6. Groepsvermogen

7. Aandeel derden

Lees meer ›7. Aandeel derden

8. Achtergestelde leningen

Lees meer ›8. Achtergestelde leningen

9. Technische voorzieningen

Onder de brutoschadevoorziening is voor € Bedrag TV voor inkomende herverzekering (huidig jaar).000,- (2017: € Bedrag TV voor inkomende herverzekering (voorgaand jaar).000,-) aan technische voorziening voor inkomende herverzekering opgenomen.

Lees meer ›9. Technische voorzieningen