1. Immateriële vaste activa

Software

(in duizenden euro's)

2018

2017

Stand per 1 januari

  

Aanschaffingskosten

19.117

17.186

Afschrijvingen

-13.150

-11.950

 

5.967

5.236

   

Mutaties in de boekwaarde

  

Investeringen

4.914

3.042

Afschrijvingen

-2.585

-2.311

Desinvesteringen

-1.602

-1.111

Afschrijvingen desinvesteringen

1.602

1.111

 

2.329

731

   

Stand per 31 december

  

Aanschaffingskosten

22.429

19.117

Afschrijvingen

-14.133

-13.150

 

8.296

5.967