Het aandeel

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen euro (€ 8.000.000,-) en is verdeeld in veertig miljoen (40.000.000) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van twintig eurocent (€ 0,20). Per balansdatum zijn er hiervan tien miljoen honderddrieënzeventigduizend driehonderdzevenentwintig (10.173.327) geplaatst en volgestort.

Alle gewone aandelen luiden op naam. Van de geplaatste aandelen worden er 8.392.612 gehouden door BOVAG en worden er 1.780.715 gehouden door Stichting Administratiekantoor Bovemij Verzekeringsgroep (STAK). STAK heeft ten doel het verkrijgen en administreren van gewone aandelen in het kapitaal van Bovemij N.V. tegen uitgifte van certificaten van aandelen aan certificaathouders. Certificaten van aandelen zijn slechts verhandelbaar op een gereguleerde, interne markt waar slechts een gesloten groep van BOVAG leden en medewerkers van Bovemij toegang toe hebben.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem tijdens de Algemene Vergadering. Certificaathouders hebben het recht tijdens de Algemene Vergadering naar eigen inzicht te stemmen, mits daartoe een stemvolmacht is verleend door STAK. Voor dit aantal stemmen is STAK uitgesloten om zelf te stemmen.

Verhandelbaarheid

Aandeelhouders die aandelen willen overdragen hebben daarvoor goedkeuring van de Algemene Vergadering nodig. De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat goedkeuring is verleend. Certificaten van aandelen kunnen slechts worden verhandeld via de gereguleerde, interne markt tussen degenen die onderdeel uitmaken van de gesloten groep met toegang tot deze markt. Ten behoeve van de handel op deze interne markt wordt jaarlijks een indicatie voor de waarde van certificaten van aandelen Bovemij N.V. door een onafhankelijk bedrijfswaardeerder vastgesteld en gedeeld op de Algemene Vergadering.

Benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen en statutenwijziging

Leden van de Raad van Bestuur van Bovemij N.V. worden benoemd door de Raad van Commissarissen. Van een voorgenomen benoeming wordt door de Raad van Commissarissen kennis gegeven aan de Algemene Vergadering en de Ondernemingsraad. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan te allen tijde door de Raad van Commissarissen worden geschorst. Het recht tot het ontslaan van een lid van de Raad van Bestuur ligt bij de Raad van Commissarissen, echter niet nadat de Algemene Vergadering en de ondernemingsraad over het voorgenomen ontslag zijn gehoord en het betreffende lid zich tegenover de Algemene Vergadering heeft kunnen verantwoorden. Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering. Het recht tot het wijzigen van de statuten van Bovemij N.V. komt toe aan de Algemene Vergadering, doch slechts na goedkeuring van de Raad van Bestuur.

Uitgifte van aandelen

De Algemene Vergadering kan, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten tot uitgifte van aandelen, inclusief de koers en verdere voorwaarden bij de uitgifte. De Algemene Vergadering kan de Raad van Bestuur aanwijzen om haar haar bevoegdheden tot besluitvorming over de uitgifte van aandelen voor een periode van ten hoogste vijf jaar uit te oefenen. In de Algemene Vergadering van 2016 is deze bevoegdheid voor een periode tot de Algemene Vergadering in 2021 aan de Raad van Bestuur gedelegeerd, waarbij een maximum van 0,5% van het geplaatst aandelenkapitaal kan worden uitgegeven in het kader van het certificatenplan van Bovemij.