Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018

(in duizenden euro's)

2018

2017

   

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

Resultaat na belastingen

4.577

21.537

Afschrijving materiële vaste activa

8.240

6.466

Afschrijving immateriële vaste activa

2.585

2.311

Waardeverandering beleggingen

2.916

-9.252

Aangepast resultaat

18.318

21.062

   

Mutatie technische voorzieningen

22.039

9.996

Mutatie voorziening voor belastingen

-1.926

2.268

Mutatie overige voorzieningen

359

290

Mutatie overige operationele activiteiten

-72.424

-8.659

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-33.634

24.957

   

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

  

Investeringen en aankopen

  

Beleggingen

-6.103

-81.361

Acquisitie deelnemingen

-

-3.783

Investeringen materiële vaste activa

-11.458

-15.726

Investeringen immateriële vaste activa

-4.914

-3.042

   

Desinvesteringen, afschrijvingen en verkopen

  

Beleggingen

7.100

24.125

Desinvesteringen en afschrijving desinvesteringen materiële vaste activa

4.252

9.646

Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

-11.123

-70.141

   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

Dividenduitkering

-6.511

-3.968

Aandeel derden

-1.186

-

Opgenomen financieringen

102.319

55.789

Afgeloste financieringen

-42.857

-20.118

Toename aandelenkapitaal

-

13

Agiostorting minus emissiekosten

-

1.337

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

51.765

33.053

   

Mutatie liquide middelen

7.008

-12.131