Jaarrekening 2018

Dividend

Statutair ligt de bevoegdheid voor het reserveren van (een gedeelte) van de jaarwinst bij de directie van de vennootschap, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast, inclusief het daarin opgenomen dividendvoorstel. De Raad van Bestuur heeft in overeenstemming met artikel 39 van de statuten een voorstel gedaan aan de Raad van Commissarissen betreffende de winstbestemming.

Met inachtneming van het kapitaalbeleid van Bovemij N.V. wordt voorgesteld om 70% van het operationeel resultaat na belastingen toe te voegen aan de overige reserves en dus 30% van het operationeel resultaat na belasting uit te keren als dividend. In dit kader wordt het operationeel resultaat gedefinieerd als het resultaat voor aftrek van de eenmalige bijzondere last uit hoofde van de pensioencompensatie ad €10 miljoen. Het dividend bedraagt € 3.662.000,- (2017: € 6.511.000,-) voor uitkering op de (certificaten van) gewone aandelen. Dit komt neer op € 0,36 per (certificaat van) gewoon aandeel (2017: € 0,64). Dit voorstel staat ter beschikking van de Algemene Vergadering en is nog niet in de jaarrekening verwerkt.

Decharge

De Raad van Commissarissen keurt op basis van artikel 39 van de statuten dit voorstel goed. Wij adviseren u de jaarrekening conform artikel 37 van de statuten vast te stellen. Wij vragen u decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur in 2018 en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgevoerde toezicht in 2018.