3. Vorderingen

Vorderingen uit co-assurantie

(in duizenden euro's)

2018

2017

Stand per 1 januari

31.577

28.149

Toevoeging WIA-construct III

7.885

3.428

Stand per 31 december

39.462

31.577

De vorderingen uit co-assurantie hebben betrekking op de gezamenlijk met N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken uitgevoerde WIA-verzekering voor de BOVAG-branche en de NVKL-branche (WIA Construct III). De beleggingen behorende bij deze verzekering zijn ondergebracht bij N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Op grond van de overeenkomst met N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken heeft Bovemij recht op een gedeelte van de beleggingen. Dit gedeelte is verantwoord als vordering uit co-assurantie. Het co-assurantiecontract betreft feitelijk een inkomende quota share-herverzekering met N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. WIA Construct III loopt vanaf 2014 en zal eind 2020 worden gesloten voor nieuwe instroom van verzekeringsrisico's.

Vorderingen uit hoofde van Financial Lease

(in duizenden euro's)

2018

2017

Stand per 1 januari

177.753

111.102

Financieringen verstrekt

157.504

141.120

Financieringen aflossing

-91.941

-74.469

Stand per 31 december

243.316

177.753

Voor een bedrag van € 167.216.000,- bedraagt de looptijd van de vorderingen uit hoofde van financial lease tussen de één en zes jaar. De maximale looptijd van vorderingen uit hoofde van financial lease is zes jaar en het rentepercentage bedraagt tussen de 1,9% en 8,6%. Als zekerheid voor de vordering uit hoofde van financial lease zijn achtergestelde leningen gestort door kredietnemers en tevens zijn gekentekende Nederlandse voertuigen behorende bij het leasecontract als onderpand afgegeven.

Overige vorderingen

(in duizenden euro's)

2018

2017

Te vorderen vennootschapsbelasting

12.090

10.227

Te vorderen omzetbelasting

435

360

Rekening courant CBM B.V. (50%)

4.873

1.827

Rekening courant MN Services

2.288

2.189

Rekening courant Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche

104

2.987

Debiteuren niet-verzekeringstechnische activiteiten

6.645

6.072

Overige vorderingen

5.259

4.104

Stand per 31 december

31.694

27.766

De overige vorderingen hebben een overwegend kortlopend karakter en er zijn geen belangrijke concentraties van kredietrisico aanwezig.