12. Overlopende passiva

Overlopende passiva

(in duizenden euro's)

31-12-2018

31-12-2017

Reservering afkoop pensioenregeling

8.778

-

Reservering balansgratificaties personeel

2.347

3.356

Overige overlopende passiva

3.352

3.932

Totaal

14.477

7.288

De reservering afkoop pensioenregeling betreft de afkoop van het onvoorwaardelijk recht op indexatie van pensioen voor actieve deelnemers.

De overlopende passiva hebben een overwegend kortlopend karakter.

Niet in de balans opgenomen regelingen

Leaseverplichtingen

Ten behoeve van de bedrijfsvoering van Bovemij zijn operational leaseverplichtingen aangegaan met een gemiddelde looptijd van twee jaar. Per balansdatum bedraagt de som van de verschuldigde maandelijkse termijnen € 2.427.000,- (2017: € 2.588.000,-). Hiervan vervalt € 1.081.000,- na één jaar en € 1.346.000,- vervalt tussen de twee en vier jaar.

Huurverplichtingen

Bovemij heeft huurverplichtingen voor twee panden die in gebruik zijn van RDC. Het huurcontract van het pand dat in gebruik is door RDC Group loopt tot en met 31 december 2022 en heeft een huurprijs van € 523.000,- per jaar die jaarlijks wordt geïndexeerd. Het huurcontract van het pand dat in gebruik is door RDC inMotiv Belgium loopt tot en met 31 december 2025 en heeft een huurprijs van € 67.000,- per jaar.

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij van Terrorismeschaden N.V. (NHT)

Op 1 juli 2003 is na overleg tussen verzekeraars, de overheid en de Pensioen- en Verzekeringskamer inzake het terrorismeverzekeringsprobleem de NHT, de zogenaamde terrorismepool, van start gegaan. De terrorismepool waarin verzekeraars, herverzekeraars en de overheid deelnemen maakt het mogelijk om op een verantwoorde wijze dekking te blijven bieden voor terrorismerisico’s. Voor verzekeraars is het risico gemaximeerd tot € 200 miljoen. Bovemij neemt deel aan de NHT en staat vanaf 1 januari 2013 garant voor haar aandeel (het obligo) in de 1e layer (zijnde € 200 miljoen) tot maximaal € 1.553.000,-.

Pensioenregeling

Bovemij kent tot en met 31 december 2018 verschillende pensioenregelingen voor het personeel. Welke regeling van toepassing is, is afhankelijk van het moment van indiensttreding en het bedrijfsonderdeel waarvoor een medewerker werkt. Deze regelingen waren onder te verdelen in een beschikbare premieregeling (RDC), een pensioenregeling op basis van de cao verzekeringsbedrijf, een fiscaal maximale pensioenregeling met een voorwaardelijke indexatieregeling en een fiscaal maximale pensioenregeling met een onvoorwaardelijke indexatieregeling.

Per 1 januari 2019 zijn, met uitzondering van RDC waar al een beschikbare premieregeling van kracht was, alle pensioenregelingen voor actieven aangepast naar moderne beschikbare premieregelingen. Hierbij zijn ook de onvoorwaardelijke indexatieregelingen voor actieven in zijn geheel gestopt. Voor inactieven zijn de huidige regelingen vooralsnog intact gebleven. De afschaffing van de onvoorwaardelijke indexatie wordt gecompenseerd bij de desbetreffende medewerkers. De compensatie bestaat uit een eenmalige bruto uitkering aangevuld met een maandelijkse toeslag gedurende het dienstverband bij Bovemij. Deze compensatie is op individueel niveau berekend op basis van het reeds opgebouwde en toekomstig nog op te bouwen pensioen in de oude pensioenregeling. De hierbij gehanteerde parameters zijn in samenspraak met de ondernemingsraad en diens externe pensioenadviseur tot stand gekomen.

Investeringsverplichtingen

Voor beleggingen in overige terreinen en gebouwen is een investeringsverplichting aangegaan voor een bedrag van € 49.000,- (2017: € 3.392.000,-).

Aansprakelijkheidsstelling

Overeenkomstig artikel 403, lid 1, Titel 9 Boek 2 BW heeft Bovemij N.V. een verklaring van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor de groepsmaatschappijen, met uitzondering van BOVAG Bovemij Platform B.V., Combinatie Bovemij Mn Services B.V., Bovemij Services B.V., Dealerdiensten Automotive B.V., Bovemij Juridische Diensten B.V., IsHelder B.V., Bovemij Financieringsmaatschappij B.V., Care4Lease B.V., Quakel Assuradeuren B.V., InfoNavigator B.V., RDC inMotiv Belgium N.V.  en Impact Software N.V.

Fiscale eenheid

Fiscale eenheid Bovemij N.V. vormt met vrijwel al haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Daarnaast maakt Bovemij N.V. onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting voor een deel van de groep. Voor beide fiscale eenheden geldt dat alle vennootschappen die deel uitmaken van een fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de belastingschulden.

Melding compliance-issue

Zoals toegelicht in het verslag van de Raad van Commissarissen, laat de Raad van Commissarissen van de vennootschap onderzoek verrichten naar een interne melding dat compliance regels zijn overtreden. De Raad van Commissarissen heeft hiervan melding gedaan aan de relevante toezichthoudende instanties DNB en AFM. Het onderzoek is nog niet afgerond. Er bestaat een risico dat de uitkomst van het onderzoek leidt tot de conclusie dat er sprake is van het niet naleven van wet- en regelgeving waar de vennootschap zich als financiële instelling aan moet houden. Op dit moment is de uitkomst van het onderzoek nog onzeker en is er tevens nog geen (juridische) procedure gestart en een eventuele claim en/of boete opgelegd door externe instanties. Het is voor de vennootschap daarom niet mogelijk om de uiteindelijke uitkomst van de interne compliance melding en mogelijke financiële consequenties daarvan te voorspellen of te bepalen.