Tot slot

Bovemij is als onderneming volop in beweging. De strategische verbreding van de activiteiten en de distributie zoals vastgelegd in het strategisch plan, hebben duidelijk vorm gekregen door de uitbouw van de financieringsactiviteiten en de inrichting van de datatak van het bedrijf. In het bijzonder zijn de twee portalen, mijnOndernemersportaal.nl en het samen met BOVAG opgerichte mobiliteitsportaal viaBOVAG.nl, hiervan het uitvloeisel. Bij alle activiteiten staat de samenwerking met de branche voorop; elk initiatief wordt getoetst aan meerwaarde voor het netwerk. De groei van de onderneming gaat gepaard met een goede operationele rentabiliteit. De winstgevendheid is vooralsnog toe te schrijven aan de verzekeringsactiviteiten, maar de samenwerking tussen de verschillende onderdelen leidt nu al tot duidelijk zichtbare voordelen voor Bovemij en het netwerk. De kosten van besturing en beheersing stijgen als gevolg van de groei en het toegenomen toezicht. De financiering van de onderneming in relatie tot het ambitieuze groeitempo op langere termijn vraagt aandacht .

Leidersrol in mobiliteit waarmaken

De Raad van Commissarissen complimenteert de Raad van Bestuur met de strategische route en ambitie en de behaalde operationele resultaten, mede gezien de sterke tegenwind in 2018. De Raad van Commissarissen wil in het bijzonder de medewerkers van Bovemij danken voor hun inspanningen. Het werken in een organisatie die continu in beweging is, vergt veel van medewerkers. De Raad van Commissarissen wil benadrukken dat dit gezien wordt en feliciteert hen dan ook van harte met de behaalde resultaten. De Raad van Commissarissen heeft er het volste vertrouwen in dat Bovemij ook de komende jaren haar rol als leidend financieel en datadienstverlener in mobiliteit zal waarmaken.