Terugblik op 2018

Bovemij heeft haar bestaansrecht te danken aan de mobiliteitsbranche. Het bedrijf is onderdeel van de branche en zoekt altijd passende verzekerings-, financierings- en dataoplossingen voor haar klanten. Oplossingen die in goed overleg en door goede samenwerking met klanten en met BOVAG tot stand komen. Bovemij is de afgelopen jaren wendbaar gebleken. Er is een duidelijke strategische keuze gemaakt door te verbreden van verzekeraar naar financieel en datadienstverlener. Echter, zonder af te wijken van de ons al jaren kenmerkende missie en visie: Bovemij blijft van en voor de mobiliteitsbranche en helpt de ondernemers in deze branche succesvol te ondernemen.

Helaas zijn wij in oktober 2018 geconfronteerd met een kwestie op het gebied van compliance die ons raakt. We hebben een bericht moeten doen uitgaan dat bij enkele activiteiten in het verzekeringsbedrijf van Bovemij complianceregels zijn overtreden. De Raden van Commissarissen vinden het van groot belang dat deze kwestie zeer serieus en grondig wordt opgepakt. Ethiek en integriteit zijn zaken waaraan wij zeer hoge eisen stellen en waaraan niet getwijfeld mag worden. Bovemij heeft zich als financiële instelling te houden aan alle interne en externe (toezichts)regels.

Na de eerste beoordeling van de interne melding door de Raden van Commissarissen is besloten tot een extern, onafhankelijk onderzoek door een gespecialiseerd kantoor en zijn direct ook DNB, AFM en de externe accountant op de hoogte gebracht van de melding en van de opzet van het onderzoek. Vooruitlopend op de definitieve uitkomst van het onderzoek zijn wel al versneld de nodige maatregelen genomen. De Raden van Commissarissen hebben deze maatregelen vooraf afgestemd met de toezichthouders en ook met de aandeelhouders (BOVAG en STAK). De maatregelen zien hoofdzakelijk toe op invoering van nog striktere interne procedures, verscherpt toezicht ten behoeve van compliance, integriteit en beheersing van risico‚Äôs en op maatregelen om de administratieve organisatie te versterken. Het verbeterplan is inmiddels voor een belangrijk deel in detail uitgewerkt en wordt nu geïmplementeerd. Wij zijn vol vertrouwen dat de verbetermaatregelen op relatief korte termijn zullen leiden tot de noodzakelijke (organisatorische) aanpassingen en daarmee ook bijdragen aan een verbeterd bedrijf en een snel herstel van vertrouwen.

Bovemij is in een aantal jaar gegroeid van middelgrote Nederlandse nicheverzekeraar tot de financieel en datadienstverlener van de mobiliteitsbranche. De omzet en omvang van het bedrijf groeiden stevig door de forse groei van de financieringsactiviteiten. Recent is gestart met viaBOVAG.nl en mijnOndernemersportaal.nl. Een dergelijke groei kan niet succesvol plaatsvinden zonder de noodzakelijke veranderingen in het bedrijf. Dit uit zich niet alleen in kleine en procedurele aanpassingen maar ook in een andere opzet van besturing. De samenstelling van de Raad van Bestuur, de samenwerking met de directies van de verschillende onderdelen en de inrichting van de ondersteunende en sleutelfuncties in het bedrijf vragen nadrukkelijk de aandacht van de Raad van Commissarissen. De groei en diversiteit van het bedrijf vragen om een verdere professionalisering en een inrichting die het bedrijf ook de komende jaren in staat stelt succesvol te blijven in een duidelijk wijzigende (markt)omgeving.

De Raad van Commissarissen benadrukt dat de kernwaarden van Bovemij ook in deze fase voorop zullen staan. We zijn trots op de klantgerichte en persoonlijke cultuur van het bedrijf. Tegelijkertijd zien wij een sterk veranderende (markt)omgeving en een sterk ontwikkelend bedrijf. Deze combinatie vraagt extra aandacht van de Raad van Commissarissen om ervoor te zorgen dat de vele kansen die er voor Bovemij zijn ook op een verantwoorde wijze kunnen worden benut. Op een wijze ook die goed aansluit op de hedendaagse normen qua bedrijfsethiek in het landschap van financiële en datadienstverlening en die van een onderneming als Bovemij door alle stakeholders mag worden verwacht. Dit alles heeft uiteindelijk ook veranderingen in de cultuur tot gevolg, veranderingen die zullen moeten bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van het bedrijf.