17. Beleggingslasten

(in duizenden euro's)

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

Overige terreinen en gebouwen

Aandelen

Hypotheken

Uitstaande leningen

Liquide middelen

Totaal 2019

Totaal 2018

Beheerskosten en rentelasten beleggingen

2.247

2.115

8

-

379

1.303

6.052

2.645

Ongerealiseerd verlies op beleggingen

-

-

-

-

-

-

-

7.234

Gerealiseerd verlies op beleggingen

-

-

-

9

7

-

16

42

 

2.247

2.115

8

9

386

1.303

6.068

9.921