STAK

Stichting Administratiekantoor Bovemij (STAK) heeft als doel het verkrijgen en administreren van gewone aandelen in het kapitaal van Bovemij N.V. STAK oefent het stemrecht uit, int het op de aandelen beschikbaar gestelde dividend en keert het dividend uit aan de certificaathouders. Sinds de aandelenemissie in 2010 is er sprake van twee grootaandeelhouders: BOVAG (82,50%) en STAK (17,50%). STAK vertegenwoordigt 290 certificaathouders, die allemaal behoren tot het netwerk van BOVAG. 

Onder de regels van MiFID II is Captin het handelsplatform voor certificaten van aandelen Bovemij. De overgang naar Captin beoogde de handel in certificaten van aandelen Bovemij te kunnen waarborgen en vraag en aanbod nóg beter bij elkaar te brengen en beleggers beter te beschermen. Dit is slechts ten dele gelukt. De handel in certificaten komt om diverse redenen slechts zeer beperkt tot stand. In december 2020 heeft Bovemij de certificaathouders geïnformeerd over de stappen die zijn gezet nadat iedereen eind september was geïnformeerd dat gezocht ging worden naar één of meerdere strategische (investerings-)partners voor Bovemij die de (platform)strategie van Bovemij onderschrijven. De zoektocht naar één of meerdere strategische (investerings-)partners voor Bovemij is in december gestart middels een Marktverkenning. De Marktverkenning vindt plaats in de periode tot aan de aandeelhoudersvergadering van Bovemij (23 april 2021). De Marktverkenning wordt begeleid door een stuurgroep, waarin Bovemij, BOVAG en het STAK-bestuur zitting hebben. In en rond de aandeelhoudersvergadering zal verslag gedaan worden over de voortgang en concrete besluitvorming plaatsvinden over het verdere vervolg waaronder ook de definitieve voorwaarden waaronder partners kunnen toetreden. Vooruitlopend daarop hebben de drie partijen afgesproken dat, in overeenstemming met de statuten, bij het toetreden van partners als aandeelhouder tegelijkertijd de mogelijkheid moet worden geboden voor certificaathouders om certificaten aan te bieden en / of zelfs geheel uit te stappen. BOVAG zal naar alle waarschijnlijkheid ook een deel van zijn aandelen aanbieden, waarbij aangetekend is dat BOVAG aangegeven heeft meerderheidsaandeelhouder te willen blijven.

Het bestuur van STAK kwam in het afgelopen jaar vijf keer bij elkaar. Onderwerpen die onder meer aan bod kwamen, zijn de strategie van Bovemij, verzoeken van certificaathouders die goedkeuring van het STAK-bestuur vereisen, verhandelbaarheid van de certificaten en de samenstelling van het STAK-bestuur. Tevens heeft het bestuur veel tijd en energie gestoken in diverse gesprekken met certificaathouders, RvC, RvB en overige stakeholdersover de platformstrategie, onderzoek naar de verhandelbaarheid en de zoektocht naar één of meerdere strategische (investerings)partners.

De samenstelling van het STAK-bestuur is in 2020 gewijzigd. In de vergadering van 26 maart 2020 zijn respectievelijk de heer Timon Rutte namens BOVAG en mevrouw Ageeth Bakker namens Bovemij toegetreden tot het STAK-bestuur. Bovemij en BOVAG hebben er mee ingestemd dat het STAK-bestuur in 2021 kan worden uitgebreid tot vijf bestuurders, waarvan drie bestuurders namens de certificaathouders, één namens Bovemij en één namens BOVAG. Hiertoe zullen de statuten van de STAK worden aangepast.

Bob Velthuis
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Bovemij