10. Voorzieningen

Voorzieningen voor belastingen

(in duizenden euro's)

Stand per
1 januari

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Stand per
31 december

Egalisatiereserve

8.209

2.005

-1.295

-

8.919

Gebouwen en terreinen

3.723

1.085

-

-

4.808

Aandelen en hypotheken

2.692

409

-711

-

2.390

Voorziening Waarborgfonds Motorverkeer

-543

-158

-

-

-701

Immateriële vaste activa

-1.464

-816

345

-

-1.935

Verliescompensatie BOVAG Bovemij Platform

-

-931

-

-

-931

Totaal 2020

12.617

1.594

-1.661

-

12.550

Overige voorzieningen

(in duizenden euro's)

Stand per
1 januari

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Stand per
31 december

Jubileumuitkeringen medewerkers

909

97

-36

-89

881

Afkoop pensioenverplichting

473

-

-99

-

374

Niet opgenomen vakantiedagen

-

1.077

-

-

1.077

Cascoschaden en onderhoud leaseauto's

824

3.774

-2.853

-1.047

698

Totaal 2020

2.206

4.948

-2.988

-1.136

3.030

De voorziening voor niet opgenomen vakantiedagen is in 2020 voor de eerste maal opgenomen. Dit betreft een voorziening voor vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen en nog ingezet of uitbetaald kunnen worden.

Bij de overige voorzieningen is de looptijd voor een bedrag van € 1.932.000,- korter dan één jaar.