1. Beleggingen

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

(in duizenden euro's)

2020

2019

Stand per 1 januari

188.072

159.801

Resultaat deelnemingen

48.637

30.987

Dividenduitkering van deelnemingen

-39.990

-3.863

Dotatie voorziening negatief eigen vermogen

163

-19

Overige mutaties

2.399

1.164

Correctie resultaat voorgaand boekjaar

-

1

Agiostorting in Financieringsmaatschappij

-

1

Stand per 31 december

199.281

188.072

De overige mutaties betreffen het resultaat in het boekjaar van de negatieve deelnemingen BOVAG Bovemij Platform, zijnde € 2.306.000,- negatief (2019: € 1.026.000,- negatief) en isHelder, zijnde € 93.000,- negatief (2019: € 138.000,- negatief). Het resultaat van de negatieve deelnemingen in het boekjaar is in mindering gebracht op de uitstaande vorderingen

Specificatie deelnemingen in groepsmaatschappijen

(in duizenden euro's)

2020

2019

N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

175.348

163.817

Bovemij Financieringen B.V.

23.932

24.254

Bovemij Interne Diensten B.V.

1

1

Stand per 31 december

199.281

188.072

Uitstaande leningen

(in duizenden euro's)

2020

2019

Stand per 1 januari

4.988

3.814

Leningen verstrekt

3.000

2.200

Leningen afgelost

-700

-

Mutatie voorziening leningen verstrekt aan deelnemingen met negatief eigen vermogen

-2.306

-1.026

Stand per 31 december

4.982

4.988

De uitstaande leningen betreffen achtergestelde leningen verstrekt aan dochterondernemingen RDC Group B.V. ten bedrage van € 2.000.000,- (2019: € 2.700.000,-) en aan BOVAG Bovemij Platform B.V. ten bedrage van € 7.500.000,- (2019: € 4.500.000,-) onder aftrek van de negatieve deelneming van BOVAG Bovemij Platform B.V., zijnde € 4.518.000,- (2019: € 2.212.000,-). De lening die is verstrekt aan RDC heeft een looptijd van één tot drie jaar en de rente bedraagt tussen de 1,7% en 1,9%. De lening die is verstrekt aan BOVAG Bovemij Platform heeft een looptijd van één tot vijf jaar en de rente bedraagt 4,0%.