1. Immateriële vaste activa

Software

(in duizenden euro's)

2020

2019

Stand per 1 januari

  

Aanschaffingskosten

24.327

22.429

Afschrijvingen

-16.119

-14.133

 

8.208

8.296

   

Mutaties in de boekwaarde

  

Acquisitie investeringen

-

96

Acquisitie afschrijvingen

-

-13

Investeringen

2.550

2.897

Afschrijvingen

-2.673

-2.070

Desinvesteringen

-4.413

-1.095

Afschrijvingen desinvesteringen

3.705

97

Bijzondere waardeverminderingen

-329

-

 

-1.160

-88

   

Stand per 31 december

  

Aanschaffingskosten

22.135

24.327

Afschrijvingen

-15.087

-16.119

 

7.048

8.208

Portefeuillerechten

(in duizenden euro's)

2020

2019

Stand per 1 januari

  

Aanschaffingskosten

2.539

-

Afschrijvingen

-508

-

 

2.031

-

   

Mutaties in de boekwaarde

  

Investeringen

-

2.539

Afschrijvingen

-508

-508

Bijzondere waardeverminderingen

-1.523

-

 

-2.031

2.031

   

Stand per 31 december

  

Aanschaffingskosten

2.539

2.539

Afschrijvingen

-2.539

-508

 

-

2.031

De portefeuillerechten betreffen de winstrechten op de portefeuilles die bij aankoop van het 50%-aandeel van Bovemij Services Holding B.V. in 2019 zijn geactiveerd. In 2020 heeft op deze portefeuillerechten een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden, omdat Bovemij de winstverwachtingen op de overgenomen portefeuilles naar beneden heeft moeten bijstellen.