Geconsolideerde balans per 31 december 2020

(voor resultaatbestemming)

Activa

(in duizenden euro's)

 

31-12-2020

31-12-2019

    

Immateriële vaste activa

1

  

Software

 

7.048

8.208

Portefeuillerechten

 

-

2.031

  

7.048

10.239

    

Beleggingen

2

  

Terreinen en gebouwen

   

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

 

21.240

22.685

Overige terreinen en gebouwen

 

43.113

39.969

  

64.353

62.654

    

Overige financiële beleggingen

   

Aandelen

 

47.013

46.884

Hypotheken

 

96.307

57.301

Uitstaande leningen

 

576

983

  

143.896

105.168

    

Vorderingen

3

  

Vorderingen uit herverzekering

 

194

571

Vorderingen uit directe verzekering

 

6.873

8.728

Vorderingen uit co-assurantie

 

51.723

44.889

Vorderingen uit hoofde van financial lease

 

328.958

322.593

Overige vorderingen

 

16.550

34.766

  

404.298

411.547

    

Overige activa

4

  

Materiële vaste activa

 

19.665

24.478

Liquide middelen

 

240.561

208.240

  

260.226

232.718

    

Overlopende activa

5

  

Overlopende acquisitiekosten

 

21.028

19.257

Overige overlopende activa

 

31.036

30.371

  

52.064

49.628

    
  

931.885

871.954

Passiva

(in duizenden euro's)

 

31-12-2020

31-12-2019

    

Groepsvermogen

6

221.318

182.302

    

Aandeel derden

7

-4.518

-2.212

    

Achtergestelde leningen

8

40.112

35.294

    

Technische voorzieningen

9

  
    

Voor niet-verdiende premies en lopende risico's

   

-Bruto

 

149.375

133.987

-Aandeel herverzekeraars

 

7.719

6.459

  

141.656

127.528

    

Voor te betalen schaden

   

-Bruto

 

300.406

311.738

-Aandeel herverzekeraars

 

48.452

45.183

  

251.954

266.555

    

Overige technische voorzieningen

 

18.289

17.925

    
  

411.899

412.008

    

Voorzieningen

10

  

Voor belastingen

 

12.550

12.617

Overige voorzieningen

 

3.030

2.206

  

15.580

14.823

    

Schulden

11

  

Schulden uit herverzekering

 

4.493

4.328

Schulden uit directe verzekering

 

7.965

4.172

Schulden aan kredietinstellingen

 

203.860

189.052

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

2.683

3.227

Overige schulden

 

13.664

20.195

  

232.665

220.974

    

Overlopende passiva

12

14.829

8.765

    
  

931.885

871.954

Als gevolg van een stelselwijziging zijn de cijfers van 2019 in de geconsolideerde balans aangepast voor de posten 'overige vorderingen', 'groepsvermogen', 'technische voorzieningen voor niet verdiende premies en lopende risco‚Äôs bruto' en 'overige technische voorzieningen'. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf 'Wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving'.