Gesegmenteerde balans per 31 december 2019

Activa

(in duizenden euro's)

Verzeke-ringen

Financie-ringen

Data

Groep

Inter- company

Totaal 2019

Immateriële vaste activa

3.892

75

4.681

1.591

-

10.239

       

Beleggingen

264.568

204

199

201.280

-298.429

167.822

       

Vlottende activa

      

Vorderingen uit verzekeringen

14.491

-

-

-

-5.192

9.299

Vorderingen uit hoofde van financial lease

-

324.586

-

-

-1.993

322.593

Overige vorderingen

86.779

7.667

3.396

4.880

-23.067

79.655

 

101.270

332.253

3.396

4.880

-30.252

411.547

       

Overige activa

      

Materiële vaste activa

1.804

19.272

2.443

959

-

24.478

Liquide middelen

204.348

1.491

2.083

318

-

208.240

 

206.152

20.763

4.526

1.277

-

232.718

       

Overlopende activa

      

Overlopende acquisitiekosten

19.257

-

-

-

-

19.257

Overige overlopende activa

28.855

809

706

54

-53

30.371

 

48.112

809

706

54

-53

49.628

       
 

623.994

354.104

13.508

209.082

-328.734

871.954

Passiva

(in duizenden euro's)

Verzeke-ringen

Financie-ringen

Data

Groep

Inter- company

Totaal 2019

Eigen vermogen

163.817

24.254

-10.729

196.827

-194.079

180.090

       

Achtergestelde leningen

-

30.993

11.700

-

-7.399

35.294

       

Technische voorzieningen

412.008

-

-

-

-

412.008

       

Voorzieningen voor belastingen en overige voorzieningen

15.017

772

-1.265

299

-

14.823

       

Schulden

      

Schulden uit verzekeringen

13.692

-

-

-

-5.192

8.500

Schulden aan kredietinstellingen

-

286.003

1.993

-

-98.944

189.052

Belastingen en overige schulden

12.789

11.754

11.626

10.320

-23.067

23.422

 

26.481

297.757

13.619

10.320

-127.203

220.974

       

Overlopende passiva

6.671

328

183

1.636

-53

8.765

       
 

623.994

354.104

13.508

209.082

-328.734

871.954