Geconsolideerde balans per 31 december 2020

Als gevolg van een stelselwijziging zijn de cijfers van 2019 in de geconsolideerde balans aangepast voor de posten 'overige vorderingen', 'groepsvermogen', 'technische voorzieningen voor niet verdiende premies en lopende risco’s bruto' en 'overige

Lees meer ›Geconsolideerde balans per 31 december 2020

Technische rekening

Lees meer ›Technische rekening

Niet-technische rekening

Als gevolg van een stelselwijziging zijn de cijfers van 2019 in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening aangepast voor de posten 'wijziging technische voorzieningen voor niet verdiende premies en lopende risco’s bruto', 'resultaat voor

Lees meer ›Niet-technische rekening

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Onder de overige operationele activiteiten zijn ten behoeve van financial lease financieringen verstrekt voor een bedrag van € xxx.000,- (2019: € xxx.000,-) verstrekt en financieringen afgelost voor een bedrag van € xxx.

Lees meer ›Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

Op grond van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder afdeling 15, zijn de voor verzekeringsmaatschappijen geldende voorschriften voor de jaarrekening toegepast.

Lees meer ›Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

Grondslagen voor consolidatie

De volgende deelnemingen zijn in de consolidatie betrokken:

Lees meer ›Grondslagen voor consolidatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Tenzij anders vermeld zijn activa en passiva in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Lees meer ›Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de in rekening gebrachte premies en overige baten en de betaalde schaden en andere lasten over het jaar, rekening houdend met lopende herverzekeringsovereenkomsten.

Lees meer ›Grondslagen voor de resultaatbepaling

Grondslagen voor het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de kasstromen uit operationele, investerings-, beleggings- en financieringsactiviteiten.

Lees meer ›Grondslagen voor het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Gesegmenteerde informatie

Bovemij onderscheidt bedrijfssegmenten in overeenstemming met de bestuurlijke en interne rapportagestructuur.

Lees meer ›Gesegmenteerde informatie