Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2020

(in duizenden euro's)

2020

2019

   

Nettoresultaat deelnemingen en joint ventures

48.637

30.987

Resultaat na belastingen uit eigen bedrijfsuitoefening

197

146

Resultaat na belastingen

48.834

31.133

Als gevolg van een stelselwijziging zijn de cijfers van 2019 in de enkelvoudige winst-en-verliesrekening aangepast voor de posten 'nettoresultaat deelnemingen en joint ventures' en 'resultaat na belastingen'. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf 'Wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving'.