Terugblik 2020

De Raad van Commissarissen (RvC) van Bovemij N.V. heeft als hoofdtaak het houden van toezicht, meer in het bijzonder ten aanzien van het bestuur, de financiering, de strategie, het risicomanagement, compliance en de risico’s van de onderneming.

2020 stond onder meer in het teken van de werving van vier nieuwe leden door de ontstane vacatures in 2019 en begin 2020 met het vertrek van Rutger Koopmans als lid van de RvC. Sinds de zomer van 2020 is de RvC weer volledig op sterkte met leden vanuit verschillende aandachtsgebieden.

Belangrijke onderwerpen voor de RvC van Bovemij in 2020 waren de platformstrategie en de impact op de bedrijfsonderdelen, de impact van het coronavirus op Bovemij en haar klanten en de afwikkeling van de onderzoeken naar aanleiding van het compliance dossier uit 2018.

Werving RvC leden

Vanaf begin 2020 is met hulp van een extern recruitment bureau gewerkt aan de werving van nieuwe commissarissen. Eerste focus was het aanstellen van een RvC lid met een onafhankelijk automotive / financieringsprofiel en een beoogde voorzitter met ruime ervaring en affiniteit op het gebied van digitalisering. De beoogd voorzitter heeft op deze wijze een gedegen inwerkperiode met de huidige voorzitter Gerlach Cerfontaine om de beoogde overdracht in april 2021 te faciliteren. BOVAG is in de gelegenheid gesteld om een kandidaat voor de RvC aan te dragen en tenslotte is gestart met de werving voor het financiële profiel. Sinds de zomer van 2020 kent het RvC team een vijftal leden en is het daarmee compleet.

Strategie

De mobiliteitsbranche staat steeds meer onder druk. Door alternatieve distributiekanalen, nieuwe mobiliteitsoplossingen en steeds meer online aanbieders en vergelijkingssites.

Bovemij heeft een unieke positie: al bijna 60 jaar betrokken bij de branche. Alles wat Bovemij doet, is ten dienste voor de mobiliteitsbedrijven. Met verzekeringen financieringen en data-oplossingen. Dat doet Bovemij goed. Maar deze nieuwe tijd met zijn nieuwe uitdagingen vraagt om nieuwe oplossingen.

Tegelijkertijd heeft ook de consument zijn uitdagingen op mobiliteitsgebied. Hij wil met een gerust hart zijn vervoer regelen, of het daarbij nu om een auto, een fiets of een camper gaat. Maar hij ziet door de bomen het bos niet meer.

Bovemij biedt met haar kennis en ervaring die niemand in Nederland heeft inzichten waarmee zowel de branche als de consument vooruit wordt geholpen. Dat gebeurt met twee platforms: viaBOVAG.nl en viaBovemij.nl. Op viaBOVAG.nl kunnen consumenten terecht met al hun mobiliteitsvragen. De vertrouwde antwoorden op die vragen geeft Bovemij samen met de ondernemers, voor wie viaBovemij is opgezet. Daar kunnen zij terecht voor alle vertrouwde diensten.

Door viaBOVAG en viaBovemij met elkaar te verbinden, worden de 10.000 mobiliteitsbedrijven met de 10 miljoen consumenten verbonden. Resultaat is dat Bovemij komt met oplossingen die ondernemers helpen nóg succesvoller te ondernemen en samen met onze klanten zorgen we er zo voor dat de consument met een vertrouwd gevoel zaken met hen kan doen. Want vertrouwen versterkt de verbinding.

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hebben uitgebreid gesproken over de nieuwe ontwikkelingen en strategie en de Raad van Commissarissen gelooft in deze ontwikkeling en de platformstrategie. Het is een uitdagende tijd die veel van Bovemij, haar aandeelhouders en medewerkers zal vragen. De commissarissen hebben alle vertrouwen in Bovemij om deze strategie te realiseren. Het afgelopen jaar is veel tijd besteed aan het uitwerken van de strategie door de Raad van Bestuur, de afstemming met de aandeelhouders en de impact voor de organisatie. De Raad van Commissarissen is veelvuldig en nauw betrokken geweest bij de afstemming met de aandeelhouders. Daarbij is ook altijd benadrukt om te zoeken naar een oplossing voor de huidige beperkte verhandelbaarheid van de certificaten.

Besluitvorming Marktverkenning

Ingegeven door de strategische ontwikkeling en de ambitie om het meest betrouwbare mobiliteitsplatform van Nederland te realiseren is eind 2020 besloten een marktverkenning uit te voeren. Deze marktverkenning heeft ten doel onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot verbreding van aandeelhouderschap op holding niveau, Bovemij N.V.. De verbreding van aandeelhouderschap heeft ten doel de slagingskans van de strategie te vergroten door middel van de verruiming van de mogelijkheden tot financiering van de groei(strategie) van Bovemij. 

Impact coronapandemie

Afgelopen jaar heeft de Corona pandemie de wereld veranderd. In maart 2020 was de eerste lockdown met grote impact voor het bedrijf, de medewerkers en vooral ook voor onze klanten. Zeker in het begin was de impact onzeker en zijn de risico’s zo goed mogelijk in beeld gebracht door een speciaal team onder leiding van de CFRO van de Raad van Bestuur. Dit heeft geleid tot een integraal overzicht van alle mogelijke risico’s en bijbehorende mitigerende maatregelen. Waarbij de commissarissen haar complimenten uitspraken voor dit totaal overzicht en de aandacht die er is voor medewerkers en klanten in deze lastige en nog voortdurende situatie. Zo heeft Bovemij richting de branche het afgelopen jaar ondersteuning geboden met een drietal steunpakketten van in totaal 10 miljoen euro, door bijvoorbeeld premiekorting aan te bieden. Voor de medewerkers waren er vanuit de Raad van Bestuur updates na de persconferenties van de overheid, centraal thema was mild te zijn voor je zelf. Tevens is er voor gezorgd om de medewerkers inhoudelijk betrokken te houden door dialoogsessies met de Raad van Bestuur en andere (externe) sprekers. Daarnaast is er tevens voor gezorgd dat er op regelmatige basis informele virtuele activiteiten zijn aangeboden.

Compliance dossier

In het vierde kwartaal van 2018 waren we geconfronteerd met een melding in het kader van compliance. Wij hebben deze melding onverwijld en serieus en grondig geadresseerd. Het betrof een negental te onderzoeken issues. De RvC heeft onafhankelijk extern onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek is afgerond in 2019 en mede aan de hand hiervan zijn verbetermaatregelen doorgevoerd. De bevindingen hebben geleid tot onder meer het verder aanpassen van de samenstelling en de rollen van bestuurders, verdere acties op het gebied van het voorkomen van tegenstrijdig belang en verdere versterkte aandacht voor integere bedrijfsvoering. De riskmanagement, compliance en audit functie is versterkt qua bezetting verder geprofessionaliseerd en de aandacht hiervoor binnen Bovemij is toegenomen.

Door de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn als gevolg van het onderzoek meldingen gedaan naar de betreffende toezicht instellingen en andere stakeholders

Begin 2020 is DNB naar aanleiding hiervan een onderzoek naar de Integere en Beheerste Bedrijfsvoering opgestart. Dit onderzoek heeft met tussenpozen in 2020 plaatsgevonden en momenteel vindt de afronding plaats. Eind 2020 is de AFM een onderzoek gestart in het bijzonder gericht op de naleving van provisieregels. Dit onderzoek is momenteel nog in een beginfase. Ook de Belastingdienst heeft haar onderzoek nog niet afgerond. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Commissarissen regelmatig over de status van de onderzoeken, waar nodig zijn de RvC leden direct gesprekspartner van toezichthouders.