Niet-technische rekening

(in duizenden euro's)

 

2020

2019

    

Resultaat technische rekening

 

73.657

34.740

    

Beleggingsopbrengsten

16

  

Opbrengst gebouwen en terreinen

 

4.755

4.001

Opbrengst overige beleggingen

 

2

12

Ongerealiseerde winst op beleggingen

 

7.253

12.145

Gerealiseerde winst op beleggingen

 

3.494

3.609

  

15.504

19.767

    

Beleggingslasten

17

  

Beheerskosten en rentelasten beleggingen

 

3.998

6.052

Ongerealiseerd verlies op beleggingen

 

1.646

-

Gerealiseerd verlies op beleggingen

 

4.835

16

  

10.479

6.068

    

Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt naar technische rekening

 

-4.451

-10.462

    

Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

18

  

Omzet

 

55.703

55.723

Kostprijs van de omzet

 

30.914

25.136

  

24.789

30.587

Beheerskosten niet-verzekeringstechnisch

 

29.344

28.957

Overige baten (+) en lasten (-)

 

-427

128

Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

 

-4.982

1.758

    

Andere baten

19

332

-

    

Andere lasten

20

6.400

-

    

Resultaat voor belastingen

 

63.181

39.735

    

Belastingen

21

-16.652

-9.628

Resultaat aandeel derden

22

2.305

1.026

    

Resultaat na belastingen

 

48.834

31.133

    

Resultaat na belastingen per aandeel (in euro's)

 

4,80

3,06

Als gevolg van een stelselwijziging zijn de cijfers van 2019 in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening aangepast voor de posten 'wijziging technische voorzieningen voor niet verdiende premies en lopende risco‚Äôs bruto', 'resultaat voor belastingen', 'belastingen' en 'resultaat na belastingen'. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf 'Wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving'.