11. Schulden

Schulden aan kredietinstellingen

(in duizenden euro's)

2020

2019

Stand per 1 januari

189.052

130.035

Opgenomen

77.388

109.230

Afgelost

-62.580

-50.213

Stand per 31 december

203.860

189.052

De schulden aan kredietinstellingen ten bedrage van € 203.860.000,- (2019: € 189.052.000,-) betreffen de aangetrokken financieringen ten behoeve van de financiering van autolease-activiteiten. Voor een bedrag van € 139.175.000,- bedraagt de looptijd van de financieringen tussen de één en de vier jaar. De maximale looptijd van schulden aan kredietinstellingen is vier jaar en de gemiddelde rentevoet bedraagt 1,4% (2019: 1,3%).

De reële waarde van de schulden aan kredietinstellingen wordt geschat op basis van de verwachte kasstormen die worden verdisconteerd tegen het rentepercentage dat Bovemij Financieringsmaatschappij B.V. op de laatst opgenomen tranche aan kredietinstellingen betaalt. De geschatte reële waarde van de schulden aan kredietinstellingen bedraagt € 203.759.000,- (2019: € 180.028.000,-).

Ultimo 2020 voldoet de vennootschap niet aan één van de financiële kengetallen. In 2021 heeft Bovemij Financieringsmaatschappij van haar financiers een waiver ontvangen voor het niet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld door de financier per 31 december 2020. Door de waiver zijn de leningen met een looptijd van 1 tot 4 jaar nog steeds met dezelfde looptijd geclassificeerd. Bovemij Financieringsmaatschappij werkt aan de verbetering van het financieel resultaat om zo in de toekomst weer te voldoen aan de voorwaarde.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

(in duizenden euro's)

31-12-2020

31-12-2019

Assurantiebelasting

2.193

2.325

Sociale lasten

490

902

Totaal

2.683

3.227

Overige schulden

(in duizenden euro's)

31-12-2020

31-12-2019

Crediteuren

12.303

19.051

Rekening courant Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche

-

311

Vooruitgefactureerde omzet RDC

576

-

Overige schulden

785

833

Totaal

13.664

20.195

Alle schulden, met uitzondering van de hiervoor reeds gespecificeerde schulden aan kredietinstellingen, hebben een kortlopend karakter waarbij geen rente in rekening wordt gebracht.