Enkelvoudige balans per 31 december 2020

(voor resultaatbestemming)

Activa

(in duizenden euro's)

 

31-12-2020

31-12-2019

    
    

Beleggingen

1

  

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

 

199.281

188.072

Uitstaande leningen

 

4.982

4.988

  

204.263

193.060

    

Vlottende activa

   

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

736

627

Belastingvorderingen

 

36

-

Overige vorderingen en overlopende activa

 

128

142

  

900

769

    

Liquide middelen

 

20.728

156

    
  

225.891

193.985

Passiva

(in duizenden euro's)

 

31-12-2020

31-12-2019

    
    

Eigen vermogen

2

  

Geplaatst kapitaal

 

2.035

2.035

Agioreserve

 

32.010

32.010

Herwaarderingsreserve

 

8.842

8.470

Wettelijke reserve

 

3.098

3.834

Overige reserves

 

126.499

104.820

Resultaat boekjaar

 

48.834

31.133

  

221.318

182.302

    

Voorziening negatief eigen vermogen deelneming

 

3.106

2.943

    

Overige voorzieningen

 

5

24

    

Schulden

   

Schulden aan groepsmaatschappijen

 

-

7.117

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

66

49

Overige schulden en overlopende passiva

 

1.396

1.550

  

1.462

8.716

    
  

225.891

193.985

Als gevolg van een stelselwijziging zijn de cijfers van 2019 in de enkelvoudige balans aangepast voor de posten 'deelnemingen in groepsmaatschappijen', 'overige reserves' en 'resultaat boekjaar'. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf 'Wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving'.