Grondslagen voor consolidatie

De volgende deelnemingen zijn in de consolidatie betrokken:

Naam

Statutair gevestigd te

Aandeel 2020

Aandeel 2019

    

N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

Nijmegen

100%

100%

Enra Verzekeringen B.V.

Grootebroek

100%

100%

Quakel Assuradeuren B.V.

Alphen aan den Rijn

50%

50%

Bovemij Intermediair B.V.

Nijmegen

100%

100%

Bovemij Juridische Diensten B.V.

Nijmegen

100%

100%

Bovemij Services Holding B.V.

Nijmegen

100%

100%

Bovemij Services B.V.

Nijmegen

n.v.t.

100%

    

RDC Group B.V.

Amsterdam

100%

100%

RDC inMotiv Nederland B.V.

Amsterdam

100%

100%

Impact Software N.V.

Antwerpen

100%

100%

InfoNavigator B.V.

Maarsbergen

n.v.t.

100%

RDC Infobeheer B.V.

Amsterdam

n.v.t.

100%

RDC inMotiv Belgium N.V.

Antwerpen

n.v.t.

100%

    

Bovemij Financieringen B.V.

Nijmegen

100%

100%

Bovemij Financieringsmaatschappij B.V.

Nijmegen

100%

100%

Care4Lease B.V.

Nijmegen

100%

100%

Bovemij Finance B.V.

Nijmegen

100%

100%

    

BOVAG Bovemij Platform B.V.

Nijmegen

50%

50%

    

IsHelder B.V.

Nijmegen

100%

100%

    

Bovemij Interne Diensten B.V.

Nijmegen

100%

100%

Commercie Bovemij Groep B.V.

Nijmegen

100%

n.v.t.

De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij onderlinge schulden, vorderingen en transacties zijn geëlimineerd, evenals binnen de groep gerealiseerde resultaten. Proportionele consolidatie wordt alleen toegepast op de joint venture Quakel Assuradeuren B.V. Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.

Bovemij N.V. en BOVAG Daisy B.V. zijn beiden voor 50% eigenaar van BOVAG Bovemij Platform B.V. De cijfers van deze vennootschap zijn voor 100% in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen, wegens overheersende zeggenschap doordat Bovemij de bestuurders kan benoemen. Het aandeel van BOVAG Daisy B.V. is in de jaarrekening verwerkt als 'aandeel derden'.

Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen met de geldende waarderingsgrondslagen voor de groep. Alle in de consolidatiekring betrokken deelnemingen, met uitzondering van BOVAG Bovemij Platform B.V. Impact Software B.V. en Quakel Assuradeuren B.V., zijn onderdeel van de fiscale eenheid voor vennootschapsbelasting. Alle transacties met verbonden partijen hebben plaatsgevonden onder normale marktvoorwaarden.

Oprichting

In het boekjaar heeft de volgende oprichting plaatsgevonden:

Per 31 augustus 2020:

  • Commercie Bovemij Groep B.V.

statutair gevestigd te Nijmegen (100%)

Commercie Bovemij Groep B.V. is opgericht als entiteit van waaruit de commerciële activiteiten van Bovemij worden verricht. Commercie Bovemij Groep is de dochtermaatschappij van Bovemij Interne Diensten.

Fusie

Op 28 januari 2020 zijn RDC Infobeheer B.V. en InfoNavigator B.V. als verdwijnende vennootschappen gefuseerd met RDC Group B.V.

Liquidatie

In het boekjaar heeft de volgende liquidatie plaatsgevonden:

Per 18 augustus 2020:

  • RDC inMotiv Belgium N.V.

statutair gevestigd te Antwerpen in België (100%)

Verkoop

In het kader van de strategische heroriëntatie heeft Bovemij haar deelneming in Bovemij Services B.V. tot 31 december 2020 volledig mee-geconsolideerd en vervolgens verkocht aan InComfort Financiële Diensten B.V.