Financiële resultaten

Bovemij maakt onderscheid in drie verschillende activiteiten, te weten verzekering-, financiering- en data-activiteiten. In de gesegmenteerde balans en de gesegmenteerde winst-en-verliesrekening worden deze activiteiten ieder als een segment weergegeven.

In 2020 heeft Bovemij het voorzieningenbeleid aangepast, zodat dit beter aansluit bij de grondslagen die onder Solvency II worden gebruikt en beter aansluit op hetgeen in de markt gebruikelijk is. Bij het doorvoeren van deze stelselwijziging zijn de cijfers voor het vergelijkend boekjaar (2019) aangepast in de jaarrekening en in deze toelichting op de financiële resultaten. In de jaarrekening is de stelselwijziging en het effect van de stelselwijziging toegelicht in de paragraaf 'Wijzigingen in grondslagen voor de financiële verslaggeving'.

Resultaten sterk beïnvloed door coronapandemie

Het resultaat na belastingen van Bovemij nam in 2020 met € 16,2 miljoen toe naar € 48,8 miljoen (2019: € 32,6 miljoen). De resultaten van Bovemij zijn in 2020 sterk beïnvloed door de coronapandemie. Voor de verschillende bedrijfsactiviteiten geldt dat de coronapandemie het resultaat op verschillende wijzen, zowel positief als negatief, heeft beïnvloed. Het technisch resultaat uit verzekeringen verbeterde in 2020 naar een niveau van € 69,2 miljoen (2019: € 25,8 miljoen). De verbetering is met name het gevolg van een daling van het schadepercentage doordat het wegverkeer in 2020 afnam door de genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Door de economische onzekerheid als gevolg van de coronapandemie was 2020 een relatief zwak beursjaar, zeker in verhouding tot het sterke beursjaar 2019. Hierdoor daalde het beleggingsresultaat in 2020 naar € 5,0 miljoen en kwam daarmee € 8,7 miljoen lager uit dan het beleggingsresultaat in 2019 (€ 13,7 miljoen).

Met het sterke resultaat uit verzekeringsactiviteiten heeft Bovemij in 2020 de branche extra kunnen ondersteunen, onder andere door onze zakelijk verzekerde klanten een eenmalige coronakorting op de premie te verstrekken en door adverteren op viaBOVAG.nl gedurende een groot gedeelte van het jaar gratis aan te bieden. Door het wegvallen van deze omzet en door ophogingen van de voorzieningen voor mogelijk oninbare leningen bij de financieringsactiviteiten nam het resultaat van de financierings- en data-activiteiten af naar een verlies van € 4,9 miljoen (2019: € 1,8 miljoen positief).

In de andere baten en lasten zijn in 2020 het verkoopresultaat dat bij de verkoop van Bovemij Services B.V. is gerealiseerd en de verwachte kosten voor de afkoop van de pensioenindexatie voor inactieven opgenomen.

Onze verzekeringsresultaten

Groei in premieomzet

De bruto geboekte premie van Bovemij is in 2020 met € 11,3 miljoen (3,1%) toegenomen naar € 377,8 miljoen (2019: € 366,5 miljoen). De groei in 2020 is met name gerealiseerd in de ENRA-tweewielerportefeuille, waar de premieomzet sterk toenam in lijn met de forse stijging van het aantal verkochte fietsen in 2020. In de volmachtenportefeuille daalde de premie door een verdere strategische focus op verzekeringsportefeuilles met een directe link met het BOVAG-netwerk.

Daling schadepercentage

Het netto schadepercentage daalde in 2020 naar een historisch laag niveau van 51,1% (2019: 62,0%). De daling van het schadepercentage is voor een groot deel het gevolg van het afgenomen wegverkeer in 2020 door de genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hierdoor kwam in 2020 de schadelast voor schades die betrekking hebben op het lopende boekjaar op een lager niveau uit dan het voorgaande jaar. Deze sterke daling van de schadelast is waarneembaar in de verschillende verzekeringsbranches, met uitzondering van de schadecijfers van de ongevallen- en ziekteverzekeringen waar het schadepercentage in 2020 op een vergelijkbaar niveau ligt als in 2019.

Verbetering bedrijfskosten

De bedrijfskosten – bestaande uit interne beheers- en personeelskosten en aan externen afgedragen acquisitiekosten – dalen in 2020 met € 6,9 miljoen naar € 97,9 miljoen en dalen als percentage van de netto verdiende premie naar 28,6% (2019: 30,8%). De daling in beheers- en personeelskosten ten opzichte van 2019 is met name terug te herleiden tot 2019 waarin hogere eenmalige kosten rond de afhandeling van het compliance-onderzoek en eenmalige toekomstige personeelskosten werden gemaakt. Door de procentuele afname van provisiedragende, niet-strategische premie, dalen de acquisitiekosten als percentage van de netto verdiende premie in 2020 naar 13,7% (2019: 15,1%).

Positief beleggingsresultaat

Het beleggingsresultaat is in 2020 uitgekomen op € 5,0 miljoen en is daarmee lager dan het beleggingsresultaat in 2019 was (2019: € 13,7 miljoen). Doordat Bovemij aandelen in haar beleggingsportefeuille aanhoudt, is het beleggingsresultaat van Bovemij gevoelig voor bewegingen in beurskoersen. Waar het resultaat op de aandelenportefeuille van Bovemij in 2019 (€ 13,8 miljoen) zeer positief was, heeft de aandelenportefeuille, in lijn met de ontwikkeling van de beurskoersen, een bescheiden resultaat van € 0,3 miljoen opgeleverd. Binnen de beperkte risicobereidheid op beleggingsrisico’s heeft Bovemij het afgelopen jaar haar positie in hypotheken verder uitgebreid om zo de nog altijd ruim aanwezige liquiditeiten af te bouwen.

Verbetering solvabiliteit

De solvabiliteit van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij, uitgedrukt als percentage van het beschikbaar eigen vermogen afgezet tegen het minimaal benodigde vermogen berekend onder Solvency II, is ultimo 2020 toegenomen naar 205% (2019: 187%). De verbetering van de solvabiliteit is het gevolg van het buitengewoon goede resultaat in 2020, waardoor het beschikbaar eigen vermogen eind 2020 naar € 210,2 miljoen is toegenomen (eind 2019: € 195,9 miljoen).

Het minimaal benodigde vermogen bedraagt eind 2020 € 102,6 miljoen (eind 2019: € 104,8 miljoen). Het
minimaal benodigde eigen vermogen is in 2020 gedaald door een daling van het van de verzekeringsrisico's van Bovemij, waardoor Bovemij minder vermogen dient aan te houden voor schaderisico's.

Onze financieringsresultaten

Ontwikkeling financieringsportefeuille

In 2020 realiseerde Financieringen, mede als uitwerking van de coronapandemie, een beperkte groei in haar financieringsportefeuille, waardoor de boekwaarde van de uitstaande financieringen eind 2020 € 346,3 miljoen bedraagt (eind 2019: € 343,8 miljoen). In de loop van 2020 heeft Financieringen haar acceptatiebeleid aangescherpt, waardoor kritischer wordt beoordeeld welke financieringsrisico’s in de portefeuille opgenomen kunnen worden.

Negatief resultaat in 2020

In 2020 heeft Bovemij haar voorzieningen voor mogelijk oninbare leningen bij de financieringsactiviteiten moeten ophogen. Deze ophoging kent haar oorsprong in het faillissement van een klant van één van de leasemaatschappijen die als enige klant in de portefeuille een sterk afwijkend wagenpark van het restant van de portefeuille gefinancierd heeft. Doordat de waarde van dit afwijkende onderpand als gevolg van de coronapandemie sterk in waarde is gedaald, was Bovemij genoodzaakt haar voorziening voor mogelijk oninbare leningen op te hogen. Hierdoor realiseerde Financieringen in 2020 voor belastingen een verlies van € 0,4 miljoen ten opzichte van een positief resultaat voor belastingen van € 2,7 miljoen in 2019. Door deze voorzieningen daalde de brutomarge als percentage van de gemiddeld uitstaande financieringen in 2020 naar 2,3% (2019: 3,2%). De beheerskosten als percentage van de gemiddeld uitstaande financieringen bleven in 2020 (2,4%) op een vergelijkbaar niveau als in 2019 (2,3%).

Onze dataresultaten

RDC

RDC levert data-intelligentie en datadiensten aan zowel de mobiliteitsbranche als intern aan de overige bedrijfsonderdelen van Bovemij. Het resultaat voor belastingen van RDC lag met een verlies van € 0,1 miljoen in 2020 op een vergelijkbaar niveau als in 2019 (2019: nihil). Zeker zo belangrijker is dat RDC meerwaarde biedt aan de mobiliteitsbranche door slim gebruik van de data en data-intelligente oplossingen. Vaak versterken deze oplossingen ook de dienstverlening van de andere bedrijfsonderdelen van Bovemij. De data en diensten van RDC zullen de komende jaren steeds meer gericht worden op de ondersteuning en realisatie van de platformstrategie van Bovemij.

viaBOVAG

In 2018 lanceerden BOVAG en Bovemij gezamenlijk het mobiliteitsplatform viaBOVAG.nl. BOVAG en Bovemij participeren beide voor 50% in de gezamenlijke onderneming BOVAG Bovemij Platform B.V. waarin viaBOVAG.nl is ondergebracht. Het resultaat van BOVAG Bovemij Platform B.V. is voor 100% in de resultatenrekening van Bovemij opgenomen en vervolgens gecorrigeerd voor het 50%-aandeel in het resultaat na belastingen dat niet voor rekening van Bovemij komt.

Net als in 2019 werd er in 2020 geïnvesteerd in marketingkosten om de naamsbekendheid van viaBOVAG.nl te vergroten en werd er geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het platform. Voor deze investeringen is het de verwachting dat deze zich in de komende jaren zullen terugverdienen. De ontwikkeling van het aantal unieke bezoekers, het aanbod op het platform en de hoge consumentenwaardering laten zien dat deze investeringen aanslaan. Het resultaat voor belastingen daalde in 2020 naar een verlies van € 5,7 miljoen (2019: verlies van € 2,2 miljoen). De daling van het resultaat in 2020 is grotendeels het gevolg doordat adverteren op viaBOVAG.nl gedurende een groot gedeelte van het jaar gratis is aangeboden. De omzet van viaBOVAG daalde hierdoor in 2020 naar € 1,1 miljoen (2019: € 3,3 miljoen).

Kasstroomoverzicht

Mede dankzij het sterk positieve resultaat in 2020, nemen de liquide middelen van Bovemij in 2020 met € 32,3 miljoen toe. De kasstroom uit operationele activiteiten van Bovemij bedroeg in 2020 € 59,2 miljoen. Van deze kasstroom werd € 36,7 miljoen aangewend voor investerings- en beleggingsactiviteiten. De kasstroom uit financieringsactiviteiten was € 9,8 miljoen positief, doordat er voor € 19,6 miljoen externe funding voor de uitstaande financieringen werd aangetrokken en er € 9,7 miljoen aan dividend werd uitgekeerd.