12. Overlopende passiva

Overlopende passiva

(in duizenden euro's)

31-12-2020

31-12-2019

Reservering pensioenen

6.659

1.822

Reservering balansgratificatie personeel

2.292

2.364

Overige overlopende passiva

5.878

4.579

Totaal

14.829

8.765

De overlopende passiva hebben overwegend een kortlopend karakter.

Niet in de balans opgenomen regelingen

Leaseverplichtingen

Ten behoeve van de bedrijfsvoering van Bovemij zijn operationele leaseverplichtingen aangegaan met een gemiddelde looptijd van twee jaar. Per balansdatum bedraagt de som van de verschuldigde maandelijkse termijnen € 2.447.000,- (2019: € 2.814.000,-). Hiervan vervalt € 960.000,- na één jaar en € 1.487.000,- vervalt tussen de één en vijf jaar.

Huurverplichtingen

Bovemij heeft huurverplichtingen voor twee panden die in gebruik zijn bij RDC. Het huurcontract van het pand dat in gebruik is door RDC Group loopt tot en met 31 december 2022 en heeft een huurprijs van € 561.000,- per jaar die jaarlijks wordt geïndexeerd.

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij van Terrorismeschaden N.V. (NHT)

Op 1 juli 2003 is na overleg tussen verzekeraars, de overheid en de Pensioen- en Verzekeringskamer inzake het terrorismeverzekeringsprobleem de NHT, de zogenaamde terrorismepool, van start gegaan. De terrorismepool waarin verzekeraars, herverzekeraars en de overheid deelnemen maakt het mogelijk om op een verantwoorde wijze dekking te blijven bieden voor terrorismerisico’s. Voor verzekeraars is het risico gemaximeerd tot € 200 miljoen. Bovemij neemt deel aan de NHT en staat vanaf 1 januari 2013 garant voor haar aandeel (het obligo) in de 1e layer (zijnde € 200 miljoen) tot maximaal € 1.525.000,-.

Investeringsverplichtingen

Ten behoeve van de vervanging van het verzekeringstechnische automatiseringssysteem voor bedrijfsmatige verzekeringen heeft Bovemij per 31 december 2020 een investeringsverplichting van € 3.535.000,- aan de leverancier van dit systeem.

Ten behoeve van de vervanging van de werkplekken is Bovemij per 31 december 2020 een investeringsverplichting aangegaan van € 727.000,- voor de aanschaf van nieuwe laptops.

Aansprakelijkheidsstelling

Overeenkomstig artikel 403, lid 1, Titel 9 Boek 2 BW heeft Bovemij N.V. een verklaring van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor de groepsmaatschappijen, met uitzondering van Bovemij Juridische Diensten B.V., Bovemij Services Holding B.V., Bovemij Services B.V. (verkocht per 31 december 2020), Quakel Assuradeuren B.V., IsHelder B.V., Bovemij Financieringsmaatschappij B.V., Bovemij Financieringen B.V., BOVAG Bovemij Platform B.V. en Impact Software N.V.

Bovemij N.V. heeft per 31 december een instandhoudingsverklaring afgegeven voor het kapitaal van Bovemij Financieringsmaatschappij B.V. voor een solvabiliteit van minimaal 15,5%.

Fiscale eenheid

Fiscale eenheid Bovemij N.V. vormt met al haar 100% dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Alle onderdelen van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschuld. De moedermaatschappij rekent af met de dochtermaatschappij op basis van het commerciële resultaat van de dochter, met uitzondering van verliesverrekening

Daarnaast maakt Bovemij N.V. voor al haar 100% dochterondernemingen onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Voor de fiscale eenheid omzetbelasting geldt dat alle vennootschappen die deel uitmaken van een fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle belastingschulden van alle verschillende belastingmiddelen.

Verkoop Bovemij Services B.V.

Indien de geboekte premie over 2021 door opzeggingen van verzekeringnemers die zijn binnengekomen vóór de leveringsdatum (31 december 2020) daalt ten opzichte van de prognose over 2020, die door Bovemij gesteld is op € 8.800.000-, zal Bovemij bij overschrijding van het drempelbedrag van € 450.000,- per elke extra euro aan netto premiedaling een bedrag van € 0,20 aan InComfort Financiële Diensten B.V. betalen.

Als onderdeel van de verkoop van Bovemij Services B.V. heeft N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij de voorzieningen behorende bij de verzekeringsportefeuille van Bovemij Services, zijnde € 4.200.000,-, per 1 januari 2021 tegen boekwaarde overgedragen aan ASR Schadeverzekering N.V. Dit betreft de portefeuilles ziektewet- en eigenrisicodragerverzekeringen, aanvullende ziektewetverzekeringen en ziekteverzuimverzekeringen, specifiek voor de uitzendbranche.

Garantstelling Rekening courant Bovemij Financieringen B.V.

Bovemij N.V. staat garant voor de rekening courantschuld die Bovemij Financieringen B.V. heeft bij Bovemij Financieringsmaatschappij B.V. Deze garantstelling geldt voor de duur van één jaar, ingaande vanaf datering van de jaarrekening 2020.

Melding compliance-issue

De Raad van Commissarissen heeft onderzoek laten verrichten naar een interne melding dat complianceregels zijn overtreden. Het onderzoek is in 2019 afgerond en de uitkomsten hiervan zijn gedeeld met toezichthoudende instanties DNB, AFM, de belastingdienst en het openbaar ministerie. Op dit moment is het nog onduidelijk of deze instanties mogelijk (juridische) procedures zullen starten en zijn er geen claims of boetes opgelegd. Het is voor de vennootschap daarom niet mogelijk om de eventuele financiële consequenties als gevolg van de resultaten van het onderzoek te voorspellen.