Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening

Algemeen

De waarderingsgrondslagen voor activa en passiva, alsmede de grondslagen voor de resultaatbepaling, zijn identiek aan die van de geconsolideerde jaarrekening. Alle deelnemingen, inclusief negatieve, worden opgenomen op basis van netto vermogenswaarde. De netto vermogenswaarde wordt vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de deelneming en haar aandeel in de directe mutaties in het eigen vermogen van de deelneming. Deze waardering vindt plaats vanaf het moment van verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening en verminderd met haar aandeel in de dividenduitkeringen van de deelnemingen. In de winst-en-verliesrekening wordt het aandeel van de vennootschap in het resultaat van de deelnemingen in groepsmaatschappijen opgenomen.

In de enkelvoudige jaarrekening worden negatieve deelnemingen afgewaardeerd naar nihil. In de jaarrekening van 2020 betreffen dit de deelnemingen van RDC Group B.V., BOVAG Bovemij Platform B.V. en isHelder B.V.

  • Voor de negatieve deelneming van RDC Group B.V. is per 31 december 2020 is een voorziening van € 3.106.000,- (31 december 2019: € 2.943.000,-) getroffen, betreffende het negatief eigen vermogen.

  • De negatieve deelneming van BOVAG Bovemij Platform, zijnde € 4.518.000,- (2019: € 2.212.000,-), is geclassificeerd en in mindering gebracht op de uitstaande lening die Bovemij N.V. heeft bij BOVAG Bovemij Platform.

  • De negatieve deelneming van isHelder, zijnde € 3.454.000,- (2019: € 3.361.000,-), is geclassificeerd en in mindering gebracht op de rekening courant vordering die Bovemij N.V. heeft op isHelder en die is verwerkt in de balanspost vorderingen op groepsmaatschappijen.