1. Immateriële vaste activa

De portefeuillerechten betreffen de winstrechten op de portefeuilles die bij aankoop van het 50%-aandeel van Bovemij Services Holding B.V. in 2019 zijn geactiveerd.

Lees meer ›1. Immateriële vaste activa

2. Beleggingen

Terreinen en gebouwen maken deel uit van de beleggingsportefeuille. Hierop wordt niet afgeschreven. Alle terreinen en gebouwen zijn getaxeerd per 31 december xxxx.

Lees meer ›2. Beleggingen

4. Overige activa

De vervoermiddelen betreffen leaseauto's van Bovemij Financieringsmaatschappij waarop geen terugkoopverplichting van toepassing is.

Lees meer ›4. Overige activa

5. Overlopende activa

De overlopende acquisitiekosten zijn inclusief overlopende acquisitiekosten op quota share-herverzekeringen. De overlopende acquisitiekosten op herverzekeringen verklaren het negatieve bedrag bij overige branches.

Lees meer ›5. Overlopende activa

6. Groepsvermogen

Voor een toelichting op het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting van het eigen vermogen bij de enkelvoudige balans.

Lees meer ›6. Groepsvermogen

7. Aandeel derden

Lees meer ›7. Aandeel derden

8. Achtergestelde leningen

De achtergestelde leningen ten bedrage van € xxxx.000,- betreffen voor een bedrag van € xxxx.000,- leningen voor autofinancieringen gestort door leasemaatschappijen en voor een bedrag van € xxxx.

Lees meer ›8. Achtergestelde leningen

9. Technische voorzieningen

Onder de brutoschadevoorziening is voor € Bedrag TV voor inkomende herverzekering (huidig jaar).000,- (xxxx: € Bedrag TV voor inkomende herverzekering (voorgaand jaar).000,-) aan technische voorziening voor inkomende herverzekering opgenomen.

Lees meer ›9. Technische voorzieningen

10. Voorzieningen

De voorziening voor niet opgenomen vakantiedagen is in 2020 voor de eerste maal opgenomen. Dit betreft een voorziening voor vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen en nog ingezet of uitbetaald kunnen worden.

Lees meer ›10. Voorzieningen

11. Schulden

De schulden aan kredietinstellingen ten bedrage van € xxx.000,- (xxxx: € xxx.000,-) betreffen de aangetrokken financieringen ten behoeve van de financiering van autolease-activiteiten.

Lees meer ›11. Schulden