Toelichting op enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2020

Aantal werknemers

Ultimo 2020 zijn vier personen in dienst van de vennootschap (2019: zeven)

Commissarissen en bestuurders

Ultimo 2020 bestaat de Raad van Commissarissen uit vijf leden (2019: twee) en de Raad van Bestuur uit vier leden (2019: vier). De uit hoofde van artikel 383 lid 1, Titel 9 Boek 2 BW, voorgeschreven melding wordt hierna toegelicht.

2020

(in duizenden euro's)

Directe beloning vast

Directe beloning variabel

Directe beloning totaal

Uitgestelde beloning variabel

Uitgestelde beloning pensioen

Uitgestelde beloning totaal

Totaal beloning

R.P.A. Leander

532

-

532

-

350

350

882

M.A. van Steenis

276

-

276

-

23

23

299

M.G. Bakker

257

-

257

-

25

25

282

M. van de Lustgraaf (vanaf 1 april 2020)

197

-

197

-

24

24

221

Totaal

1.262

-

1.262

-

422

422

1.684

2019

(in duizenden euro's)

Directe beloning vast

Directe beloning variabel

Directe beloning totaal

Uitgestelde beloning variabel

Uitgestelde beloning pensioen

Uitgestelde beloning totaal

Totaal beloning

R.P.A. Leander

453

53

506

53

227

280

786

M.A. van Steenis (vanaf 15 september 2019)

70

8

78

-

-

-

78

M.G. Bakker (vanaf 1 november 2019)

37

4

41

-

-

-

41

R.H.J. Leander (t/m 31 december 2019)

218

25

243

25

83

108

351

C.C.P. Post (t/m 31 oktober 2019)

255

-

255

-

310

310

565

Totaal

1.033

90

1.123

78

620

698

1.821

Met ingang van 1 januari 2020 is de variabele beloning voor de Raad van Bestuur komen te vervallen. Hiervoor is een compensatie opgenomen in het vaste salaris.

De per 31 december 2013 bestaande pensioenregeling van de Raad van Bestuur is als gevolg van wijzigingen in het fiscale kader per 1 januari 2014 fiscaal bovenmatig geworden. Om deze reden is de pensioenregeling vanaf die datum aangepast aan de nieuwe fiscale kaders, die daarna nog verder zijn aangescherpt. Ten gevolge van deze is aan de toenmalige leden van de Raad van Bestuur aanvullend te verstrekken pensioencompensatie op basis van kostenneutraliteit berekend. De periodieke uitkering aan R.P.A. Leander in verband met deze pensioencompensatie bedraagt € 116.000,-.

In 2020 is er voor een bedrag van € 218.000,- aan vergoedingen toegekend in verband met de beëindiging van arbeidsovereenkomsten van RvB-leden.

Honorering Raad van Commissarissen

(in duizenden euro's)

2020

2019

G.J.N.H. Cerfontaine

67

67

N. van den Eijnden (vanaf 24 april 2020)

48

-

A. Dorland (vanaf 24 april 2020)

55

-

J.E. Remijn (vanaf 5 juni 2020)

29

-

C. Weeda-Hoogstad (vanaf 16 juli 2020)

26

-

R. Koopmans (t/m 24 april 2020)

22

67

L.C.H. Eckhardt (t/m 5 september 2019)

-

41

Totaal

247

175

De hierboven vermelde bedragen zijn inclusief BTW.

Aandelenbezit Raad van Bestuur

Het aandelenbezit van de Raad van Bestuur is als volgt te specificeren:

(aantal stuks certificaten van aandelen)

31-12-2020

31-12-2019

R.P.A. Leander

32.415

31.217

R.H.J. Leander (t/m 31 december 2019)

-

9.184

Totaal

32.415

40.401

Aandelenbezit Raad van Commissarissen

Het aandelenbezit van de Raad van Commissarissen is als volgt te specificeren:

(aantal stuks certificaten van aandelen)

31-12-2020

31-12-2019

R. Koopmans (t/m 24 april 2020)

-

1.000

Totaal

-

1.000

Nijmegen, 7 april 2021

Raad van Bestuur

 

Raad van Commissarissen

R.P.A. Leander

 

G.J.N.H. Cerfontaine (voorzitter)

M.A. van Steenis

 

A.C. Dorland

M.G. Bakker

 

N.M.P. van den Eijnden

M. van de Lustgraaf

 

J.E. Remijn

  

C. Weeda-Hoogstad