2. Eigen vermogen

2020

(in duizenden euro's)

Geplaatst kapitaal

Agio- reserve

Herwaar- derings- reserve

Wettelijke reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal

Stand per 1 januari voor stelselwijziging

2.035

32.010

8.470

3.834

120.447

32.244

199.040

Aanpassing in verband met stelselwijziging

-

-

-

-

-15.627

-1.111

-16.738

Stand per 1 januari

2.035

32.010

8.470

3.834

104.820

31.133

182.302

Resultaatverdeling vorig boekjaar

-

-

-

-

31.133

-31.133

-

Mutatie herwaarderingsreserve

-

-

372

-

-372

-

-

Mutatie wettelijke reserve

-

-

-

-736

736

-

-

Inkoop/verkoop eigen certificaten

-

-

-

-

-153

-

-153

Dividendbetalingen

-

-

-

-

-9.665

-

-9.665

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

-

48.834

48.834

Stand per 31 december

2.035

32.010

8.842

3.098

126.499

48.834

221.318

De wettelijke reserve, zijnde € 3.098.000,-, bestaat uit een wettelijke reserve van € 2.875.000,- voor de ontwikkeling van software, alsmede een wettelijke reserve van € 223.000,- in verband met niet volledig door Bovemij N.V. gehouden deelnemingen.

Per balansdatum bedraagt het maatschappelijk kapitaal acht miljoen euro (€ 8.000.000,-). Dit betreft veertig miljoen (40.000.000) gewone aandelen van nominaal twintig eurocent (€ 0,20). Hiervan zijn geplaatst en volgestort tien miljoen honderddrieënzeventigduizend driehonderdzevenentwintig (10.173.327) gewone aandelen van twintig eurocent (€ 0,20).

Per balansdatum houdt Bovemij N.V. voor een bedrag van € 2.309.000,- eigen certificaten. Dit betreft 68.111 certificaten waarvan de boekwaarde per 31 december 2020 € 33,90 per stuk bedraagt. De inkoop van eigen certificaten houdt verband met de verplichte terugkoopregeling van certificaten die Bovemij heeft bij medewerkers bij uitdiensttreding. De waarde van de eigen certificaten in het bezit van Bovemij N.V. is bij het eigen vermogen in mindering gebracht op de overige reserves. In 2020 heeft Bovemij 10.302 eigen certificaten ingekocht, waarvan 4.305 stuks zijn uitgegeven in het kader van het beloningsbeleid.

2019

(in duizenden euro's)

Geplaatst kapitaal

Agio- reserve

Herwaar- derings- reserve

Wettelijke reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal

Stand per 1 januari voor stelselwijziging

2.035

32.010

6.349

8.256

119.405

4.111

172.166

Aanpassing in verband met stelselwijziging

-

-

-

-

-15.627

-

-15.627

Stand per 1 januari

2.035

32.010

6.349

8.256

103.778

4.111

156.539

Resultaatverdeling vorig boekjaar

-

-

-

-

4.111

-4.111

-

Mutatie herwaarderingsreserve

-

-

2.121

-

-2.121

-

-

Mutatie wettelijke reserve

-

-

-

-4.422

4.422

-

-

Inkoop/verkoop eigen certificaten

-

-

-

-

-1.708

-

-1.708

Dividendbetalingen

-

-

-

-

-3.662

-

-3.662

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

-

31.133

31.133

Stand per 31 december

2.035

32.010

8.470

3.834

104.820

31.133

182.302

Als gevolg van een stelselwijziging zijn in het verloopoverzicht van het eigen vermogen de vergelijkende cijfers van 2019 aangepast. De beginstand van de overige reserves en het vermogen zijn in het vergelijkend cijfer 2019 € 15.627.000,- lager dan in de jaarrekening 2019. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf 'Wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving'.

Bestemming van het resultaat 2019

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2020 is besloten € 9.665.000,- uit te keren als dividend. Dit in lijn met het reserverings- en dividendbeleid en rekening houdend met een voor de vennootschap toereikend geachte solvabiliteit. Het resultaat is toegevoegd aan de overige reserves.

Voorstel voor bestemming van het resultaat 2020

Met inachtneming van het kapitaalbeleid van Bovemij N.V. heeft de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voorgesteld om 30% van het operationeel resultaat na belasting uit te keren als dividend en het resterende gedeelte van het resultaat na belastingen toe te voegen aan de overige reserves. Het operationeel resultaat is het resultaat na belastingen, aangepast voor de impact van de stelselwijziging op het beginvermogen van 2020 en tevens aangepast voor de eenmalige bijzondere last in verband met pensioencompensatie voor oud medewerkers. Dit betekent dat een bedrag van € 11.089.000,- (€ 1,09 per aandeel) ter beschikking staat van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voorgesteld wordt het bedrag van € 11.089.000,- uit te keren als dividend en dit op 21 mei 2021 betaalbaar te stellen.