Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(in duizenden euro's)

 

2020

2019

    

Stand liquide middelen per 1 januari

 

208.240

214.262

    

Kasstroom uit operationele activiteiten

   

Resultaat na belastingen

 

48.834

31.133

Aandeel derden

7

-2.306

-1.026

Afschrijvingen en waardeverminderingen materiële vaste activa

4

4.756

7.411

Afschrijvingen en waardeverminderingen immateriële vaste activa

1

5.033

2.578

Waardeverandering beleggingen

2

-5.548

-13.742

Mutatie technische voorzieningen

9

-109

10.063

Mutatie voorziening voor belastingen

10

-67

2.264

Mutatie overige voorzieningen

10

824

1.300

Mutatie overige operationele activiteiten

 

7.760

-83.981

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

 

59.177

-44.000

    

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

   

Investeringen en aankopen

   

Aankopen beleggingen

2

-77.292

-30.460

Investeringen materiële vaste activa

4

-6.610

-12.007

Investeringen immateriële vaste activa

1

-2.550

-5.519

    

Desinvesteringen en verkopen

   

Verkopen beleggingen

2

42.413

19.982

Desinvesteringen materiële vaste activa

4

6.667

2.453

Desinvesteringen immateriële vaste activa

1

708

998

Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

 

-36.664

-24.553

    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

Inkoop/verkoop eigen certificaten

 

-153

-1.708

Dividenduitkering

 

-9.665

-3.662

Opgenomen financieringen

8, 11

89.675

123.734

Afgeloste financieringen

8

-70.049

-55.833

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

9.808

62.531

    

Mutatie liquide middelen

 

32.321

-6.022

    

Stand liquide middelen per 31 december

 

240.561

208.240

Onder de overige operationele activiteiten zijn ten behoeve van financial lease financieringen verstrekt voor een bedrag van € 160.097.000,- (2019: € 204.598.000,-) verstrekt en financieringen afgelost voor een bedrag van € 153.732.000,- (2019: € 125.321.000,-).

De nummering in het kasstroomoverzicht verwijst naar de nummering in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening. De mutatie van overige operationele activiteiten betreft de mutatie in het boekjaar van de vorderingen, de overlopende activa, de schulden en de overlopende passiva. Voor de kasstroom uit de inkoop en verkoop van eigen certificaten en de kasstroom uit dividenduitkering wordt verwezen naar de specificatie van het eigen vermogen in de enkelvoudige balans.