15. Bedrijfskosten

Beheers- en personeelskosten

(in duizenden euro's)

2020

2019

Algemene kosten

10.049

8.960

Lonen en salarissen

39.222

37.516

Sociale lasten

5.552

5.864

Pensoenlasten

2.623

5.809

Overige personeelskosten

9.204

10.234

Huisvesting

3.083

2.852

Automatiseringskosten

7.998

10.804

Reis- en verblijfkosten

2.394

2.515

Marketing- en communicatiekosten

5.229

5.751

Afschrijvingen

4.801

3.311

Ontvangen vergoeding exploitatiekosten

-

-24

Totaal beheers- en personeelskosten

90.155

93.592

Toegerekend aan beleggingen

252

410

Toegerekend aan niet-verzekeringstechnische activiteiten

29.344

28.957

Toegerekend aan Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche

625

433

Toegerekend aan schadelast

5.436

6.135

Toegerekend aan acquisitiekosten

3.600

4.244

Beheers- en personeelskosten technische rekening

50.898

53.413

Overzicht gemiddeld aantal medewerkers en FTE in loondienst

 

Gemiddeld aantal medewerkers

Gemiddeld aantal FTE

 

2020

2019

2020

2019

Verzekeringen

357

349

314

308

Financieringen

68

67

60

60

Data

155

156

147

147

Staf

109

98

98

87

Holding

4

8

4

7

Totaal

693

678

623

609

Medewerkers van Staf en Holding behoren in de gesegmenteerde jaarrekening tot het segment 'groep'.

Voor een overzicht van de bezoldiging van commissarissen en bestuurders wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening.

Honoraria externe accountant

(in duizenden euro's)

2020

2019

Controle van de jaarrekening en andere wettelijke rapportages

970

610

Andere controleopdrachten

5

5

Totaal

975

615

De honoraria (incl. BTW) van Ernst & Young Accountants LLP zijn ten laste gebracht van Bovemij N.V. en haar deelnemingen, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. De honoraria van de externe accountant hebben betrekking op de totale honoraria voor de controle van de jaarrekening en andere wettelijke rapportages over het boekjaar 2020, ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2020 zijn verricht.