Gesegmenteerde balans per 31 december 2020

Activa

(in duizenden euro's)

Verzeke- ringen

Financie- ringen

Data

Groep

Inter- company

Totaal 2020

Immateriële vaste activa

2.113

64

3.965

906

-

7.048

       

Beleggingen

296.986

80

100

193.118

-282.035

208.249

       

Vlottende activa

      

Vorderingen uit verzekeringen

9.239

-

-

-

-2.172

7.067

Vorderingen uit hoofde van financial lease

-

329.831

-

-

-873

328.958

Overige vorderingen

68.325

305.944

6.196

6.458

-318.650

68.273

 

77.564

635.775

6.196

6.458

-321.695

404.298

       

Overige activa

      

Materiële vaste activa

1.438

16.451

1.177

599

-

19.665

Liquide middelen

208.100

7.244

2.355

22.862

-

240.561

 

209.538

23.695

3.532

23.461

-

260.226

       

Overlopende activa

      

Overlopende acquisitiekosten

21.028

-

-

-

-

21.028

Overige overlopende activa

30.667

-

368

70

-69

31.036

 

51.695

-

368

70

-69

52.064

       
 

637.896

659.614

14.161

224.013

-603.799

931.885

Passiva

(in duizenden euro's)

Verzeke- ringen

Financie- ringen

Data

Groep

Inter- company

Totaal 2020

Eigen vermogen

175.279

23.932

-15.595

216.735

-183.551

216.800

       

Achtergestelde leningen

-

32.712

17.000

-

-9.600

40.112

       

Technische voorzieningen

411.899

-

-

-

-

411.899

       

Voorzieningen voor belastingen en overige voorzieningen

16.737

756

-2.356

443

-

15.580

       

Schulden

      

Schulden uit verzekeringen

14.630

-

-

-

-2.172

12.458

Schulden aan kredietinstellingen

-

292.745

873

-

-89.758

203.860

Belastingen en overige schulden

7.646

308.781

13.638

4.932

-318.650

16.347

 

22.276

601.526

14.511

4.932

-410.580

232.665

       

Overlopende passiva

11.705

688

601

1.903

-68

14.829

       
 

637.896

659.614

14.161

224.013

-603.799

931.885