4. Overige activa

Materiële vaste activa

(in duizenden euro's)

Kantoor- inventaris

Informatie- verwerkende systemen

Vervoer- middelen

Totaal 2020

Totaal 2019

Stand per 1 januari

     

Aanschaffingskosten

8.219

5.230

27.938

41.387

37.610

Afschrijvingen

-6.168

-4.038

-6.703

-16.909

-15.275

 

2.051

1.192

21.235

24.478

22.335

      

Mutaties in de boekwaarde

     

Acquisitie investeringen

-

-

-

-

2

Afschrijving acquisitie

-

-

-

-

-1

Investeringen

34

73

6.503

6.610

12.006

Afschrijvingen

-452

-524

-3.780

-4.756

-5.128

Desinvesteringen

-353

-110

-11.521

-11.984

-8.231

Afschrijvingen desinvesteringen

347

92

4.878

5.317

3.495

 

-424

-469

-3.920

-4.813

2.143

      

Stand per 31 december

     

Aanschaffingskosten

7.900

5.193

22.920

36.013

41.387

Afschrijvingen

-6.273

-4.470

-5.605

-16.348

-16.909

 

1.627

723

17.315

19.665

24.478

De vervoermiddelen betreffen leaseauto's van Bovemij Financieringsmaatschappij waarop geen terugkoopverplichting van toepassing is. Leaseauto's waarop wel een terugkoopverplichting van toepassing is worden verantwoord bij vorderingen uit hoofde van financial lease.

De voertuigen worden verhuurd uit hoofde van operational leasecontracten. Alle voertuigen hebben een kenteken geregistreerd bij het RDW, het betreft zowel personenvoertuigen als bestelwagens. Bovemij Financieringsmaatschappij heeft als lessor het juridisch en economsich eigendom op deze voertuigen. Deze leasecontracten kennen een vast rentepercentage gedurende de looptijd van het contract. Contracten kunnen stilzwijgend worden verlengd.

De bruto investering bestaat uit de aankoopwaarde van de auto onderliggende aan de lease en geactiveerde initiële directe kosten. De contante waarde van de operational leaseportefeuille, bestaande uit afschrijving en rente, wordt verdisconteerd tegen de impliciete rentevoet uit het leasecontract. Omdat de contante waarde verdisconteerd wordt tegen de impliciete rentevoet en alle betalingen gegarandeerd zijn inclusief de restwaarde, is de bruto investering in de lease minimaal gelijk aan de contante waarde. Op basis van de jaarlijkse evaluatie van de operational leaseportefeuille zijn er geen indicaties voor een impairment.

Er zijn geen onverdiende rentebaten. Er zijn geen cumulatieve waardeverminderingen op de contante waarde in mindering gebracht. Voorzieningen voor oninbaarheid voor reeds gefactureerde leasetermijnen staan verantwoord onder de debiteuren niet-verzekeringstechnische activiteiten. Er zijn geen voorwaardelijke leasebetalingen verwerkt als opbrengst omdat er geen aanvullende voorwaarden zijn op de leasebetalingen, anders dan het verstrijken van tijd.

Minimale leasebetalingen operational lease bij Bovemij Financieringsmaatschappij:

  • Binnen één jaar na balansdatum: € 3.698.000,-

  • Tussen één en vijf jaar na balansdatum: € 3.387.000,-

  • Langer dan vijf jaar na balansdatum: € 0,-

Liquide middelen

(in duizenden euro's)

2020

2019

ING Bank

93.382

76.982

Rabobank

85.203

69.100

ABN AMRO

61.862

62.030

Overige banken

114

128

Stand per 31 december

240.561

208.240

De liquide middelen staan vrij ter beschikking en zijn direct opeisbaar.