17. Beleggingslasten

(in duizenden euro's)

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

Overige terreinen en gebouwen

Aandelen

Hypotheken

Uitstaande leningen

Liquide middelen

Totaal 2020

Totaal 2019

Beheerskosten en rentelasten beleggingen

1.748

386

-2

-

383

1.483

3.998

6.052

Ongerealiseerd verlies op beleggingen

1.220

79

-

347

-

-

1.646

-

Gerealiseerd verlies op beleggingen

-

-

4.419

366

50

-

4.835

16

 

2.968

465

4.417

713

433

1.483

10.479

6.068