11. Schulden

De schulden aan kredietinstellingen ten bedrage van € xxx.000,- (xxxx: € xxx.000,-) betreffen de aangetrokken financieringen ten behoeve van de financiering van autolease-activiteiten.

Lees meer ›11. Schulden

12. Overlopende passiva

De reservering pensioenen betreft in 2018 de afkoop van het onvoorwaardelijk recht op indexatie van pensioen voor actieve deelnemers.

Lees meer ›12. Overlopende passiva

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 31 december 2019 was het volgens de Wereldgezondheidsorganisatie nog niet bekend dat het Coronavirus van mens tot mens overdraagbaar was.

Lees meer ›Gebeurtenissen na balansdatum

Premies

De premies worden nagenoeg volledig gerealiseerd in Nederland. Voor de opsplitsing naar branches wordt verwezen naar het overzicht resultaat technische rekening per branchegroep.

Lees meer ›Premies

15. Bedrijfskosten

Bovenstaande honoraria (incl. BTW) van Ernst & Young Accountants LLP zijn ten laste gebracht van Bovemij N.V. en haar deelnemingen, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

Lees meer ›15. Bedrijfskosten

16. Beleggingsopbrengsten

De opbrengst terreinen en gebouwen betreft de huuropbrengst onder aftrek van kosten, alsmede de herwaardering op terreinen en gebouwen en overige terreinen en gebouwen zoals die zijn terug te vinden in de verloopoverzichten in de toelichting op

Lees meer ›16. Beleggingsopbrengsten

17. Beleggingslasten

Lees meer ›17. Beleggingslasten

18. Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

Lees meer ›18. Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

19. Andere lasten

Andere lasten bevat in 2018 een éénmalige last van € 10.000.000,- in verband met de afkoop van het onvoorwaardelijke recht op indexatie van pensioen voor actieve deelnemers.

Lees meer ›19. Andere lasten

20. Belastingen

De effectieve belastingdruk is Percentage huidig jaar (xxxx: Percentage vorig jaar) en ligt hiermee in 2019 in lijn met de de nominale belastingdruk.

Lees meer ›20. Belastingen