STAK

Stichting Administratiekantoor Bovemij (STAK) heeft als doel het verkrijgen en administreren van gewone aandelen in het kapitaal van Bovemij N.V. STAK oefent het stemrecht uit, int het op de aandelen beschikbaar gestelde dividend en keert het dividend uit aan de certificaathouders. Sinds de aandelenemissie in 2010 is er sprake van twee grootaandeelhouders: BOVAG (82,50%) en STAK (17,50%). STAK vertegenwoordigt zo'n 300 certificaathouders, die allemaal behoren tot het netwerk van BOVAG. 

Onder de regels van MiFID II is Captin het handelsplatform voor certificaten van aandelen Bovemij. De overgang naar Captin beoogde de handel in certificaten van aandelen Bovemij te kunnen waarborgen en vraag en aanbod nóg beter bij elkaar te brengen en beleggers beter te beschermen. Dit is slechts ten dele gelukt. De handel in certificaten komt om diverse redenen slechts zeer beperkt tot stand. In december 2020 heeft Bovemij de certificaathouders geïnformeerd over de stappen die zijn gezet nadat iedereen eind september was geïnformeerd dat gezocht ging worden naar één of meerdere strategische (investerings-)partners voor Bovemij die de (platform)strategie van Bovemij onderschrijven. De zoektocht naar één of meerdere strategische (investerings)partners voor Bovemij is in december 2020 gestart middels een Marktverkenning. Op 28 september 2021 is aangekondigd dat het marktverkenningstraject heeft geleid tot het inzicht dat de digitaliseringsstrategie op eigen (financiële) kracht, weliswaar met ondersteuning van externe expertise, gerealiseerd kan worden. En daarmee tot het besluit dat er op dit moment niet verder wordt gezocht naar passende investeringspartners.

BOVAG, STAK en Bovemij zijn vervolgens verder gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te komen tot betere verhandelbaarheid van Bovemij-certificaten, waarbij (in)koop van certificaten één van de mogelijke scenario‚Äôs kan zijn. 

Bovemij en BOVAG hebben er mee ingestemd dat het STAK-bestuur in 2021 kan worden uitgebreid tot vijf bestuurders: drie bestuurders namens de certificaathouders, één namens Bovemij en één namens BOVAG. Hiertoe zijn de statuten van de STAK aangepast. 

Werving van de onafhankelijke leden heeft plaatsgevonden middels een profielschets dat onder de certificaathouders is verspreid om de vacature en de wijze van aanmelding kenbaar te maken. De samenstelling van het STAK-bestuur is als gevolg hiervan in 2021 gewijzigd:

  • Bob Velthuis - voorzitter

  • Ageeth Bakker - lid namens Bovemij

  • George de Booij - lid namens BOVAG

  • Henk van der Kwast - lid

  • Arnold Koopmans - lid

Het bestuur van STAK kwam in het afgelopen jaar zeven keer bij elkaar. Onderwerpen die onder meer aan bod kwamen, zijn de strategie van Bovemij, verzoeken van certificaathouders die goedkeuring van het STAK-bestuur vereisen, verhandelbaarheid van de certificaten en de samenstelling van het STAK-bestuur. Tevens heeft het bestuur veel tijd en energie gestoken in diverse gesprekken met certificaathouders, RvC, RvB en overige stakeholders over de platformstrategie, de marktverkenning en het onderzoek naar de verhandelbaarheid.

Bob Velthuis
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Bovemij