15. Bedrijfskosten

Beheers- en personeelskosten

(in duizenden euro's)

2021

2020

Algemene kosten

8.715

10.049

Lonen en salarissen

41.765

39.222

Sociale lasten

5.553

5.552

Pensioenlasten

4.788

2.623

Overige personeelskosten

16.682

9.204

Huisvesting

2.937

3.083

Automatiseringskosten

9.851

7.998

Reis- en verblijfkosten

2.170

2.394

Marketing- en communicatiekosten

7.806

5.229

Afschrijvingen

2.617

4.801

Totaal beheers- en personeelskosten

102.884

90.155

Toegerekend aan beleggingen

246

252

Toegerekend aan niet-verzekeringstechnische activiteiten

49.005

29.344

Toegerekend aan Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche

581

625

Toegerekend aan schadelast

5.767

5.436

Toegerekend aan acquisitiekosten

6.376

3.600

Beheers- en personeelskosten technische rekening

40.909

50.898

De beheers- en personeelskosten toegerekend aan niet-verzekeringstechnische activiteiten zijn opgenomen bij de toelichting op het 'Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten'.

Overzicht gemiddeld aantal medewerkers en FTE in loondienst

 

Gemiddeld aantal medewerkers

Gemiddeld aantal FTE

 

2021

2020

2021

2020

Verzekeringen

268

357

232

314

Financieringen

65

68

59

60

Data en overig

158

155

146

147

Staf

116

109

105

98

Commercie

82

-

79

-

Holding

4

4

4

4

Totaal

693

693

625

623

Medewerkers van Staf en Holding behoren in de gesegmenteerde jaarrekening tot het segment 'groep'.

Voor een overzicht van de bezoldiging van commissarissen en bestuurders wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening.

Honoraria externe accountant

(in duizenden euro's)

2021

2020

Controle van de jaarrekening en andere wettelijke rapportages

630

970

Andere controleopdrachten

-

5

Totaal

630

975

De honoraria (incl. BTW) van Ernst & Young Accountants LLP zijn ten laste gebracht van Bovemij N.V. en haar deelnemingen, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. De honoraria van de externe accountant hebben betrekking op de totale honoraria voor de controle van de jaarrekening en andere wettelijke rapportages over het boekjaar 2021, ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2021 zijn verricht.