1. Immateriële vaste activa

Software

(in duizenden euro's)

2021

2020

Stand per 1 januari

  

Aanschaffingskosten

22.135

24.327

Afschrijvingen

-15.087

-16.119

 

7.048

8.208

   

Mutaties in de boekwaarde

  

Wijzigingen groep - investeringen

536

-

Wijzigingen groep - afschrijvingen

-336

-

Investeringen

2.560

2.550

Afschrijvingen

-2.133

-2.673

Desinvesteringen

-8.452

-4.413

Afschrijvingen desinvesteringen

7.670

3.705

Bijzondere waardeverminderingen

-2.273

-329

 

-2.428

-1.160

   

Stand per 31 december

  

Aanschaffingskosten

14.506

22.135

Afschrijvingen

-9.886

-15.087

 

4.620

7.048

In 2021 zijn er aanzienlijke kosten gemaakt voor het op- en uitbouwen van het platform viaBOVAG.nl. De gerelateerde omzet is gegroeid, maar achtergebleven bij de initiële omzetverwachtingen. Dit heeft geresulteerd in een bijzondere waardevermindering van € 2.273.000,-.

Goodwill

(in duizenden euro's)

2021

2020

Stand per 1 januari

  

Aanschaffingskosten

-

-

Afschrijvingen

-

-

 

-

-

   

Mutaties in de boekwaarde

  

Investeringen

7.226

-

Afschrijvingen

-723

-

 

6.503

-

   

Stand per 31 december

  

Aanschaffingskosten

7.226

-

Afschrijvingen

-723

-

 

6.503

-

De goodwill heeft betrekking op de aankoop van Autotrust.

Portefeuillerechten

(in duizenden euro's)

2021

2020

Stand per 1 januari

  

Aanschaffingskosten

2.539

2.539

Afschrijvingen

-2.539

-508

 

-

2.031

   

Mutaties in de boekwaarde

  

Investeringen

-

-

Afschrijvingen

-

-508

Desinvesteringen

-2.539

-

Afschrijvingen desinvesteringen

2.539

-

Bijzondere waardeverminderingen

-

-1.523

 

-

-2.031

   

Stand per 31 december

  

Aanschaffingskosten

-

2.539

Afschrijvingen

-

-2.539

 

-

-

De portefeuillerechten betreffen de winstrechten op de portefeuilles die bij aankoop van het 50%-aandeel
van Bovemij Services Holding B.V. in 2019 zijn geactiveerd. In 2020 heeft op deze portefeuillerechten een
bijzondere waardevermindering plaatsgevonden, omdat Bovemij de winstverwachtingen op de overgenomen
portefeuilles naar beneden heeft moeten bijstellen.