Grondslagen voor consolidatie

De volgende deelnemingen zijn in de consolidatie betrokken:

Naam

Statutair gevestigd te

Aandeel 2021

Aandeel 2020

    

N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

Nijmegen

100%

100%

Enra Verzekeringen B.V.

Grootebroek

100%

100%

Quakel Assuradeuren B.V.

Alphen aan den Rijn

50%

50%

Bovemij Intermediair B.V.

Nijmegen

100%

100%

Bovemij Juridische Diensten B.V.

Nijmegen

100%

100%

Bovemij Services Holding B.V.

Nijmegen

n.v.t.

100%

    

RDC Group B.V.

Amsterdam

100%

100%

RDC inMotiv Nederland B.V.

Amsterdam

100%

100%

Impact Software N.V.

Antwerpen

n.v.t.

100%

    

Bovemij Financieringen B.V.

Nijmegen

100%

100%

Bovemij Financieringsmaatschappij B.V.

Nijmegen

100%

100%

Care4Lease B.V.

Nijmegen

100%

100%

Bovemij Finance B.V.

Nijmegen

100%

100%

    

BOVAG Bovemij Platform B.V.

Nijmegen

50%

50%

    

Bovemij Platform Holding B.V.

Nijmegen

100%

n.v.t.

Viabovemij B.V.

Nijmegen

100%

n.v.t.

    

IsHelder B.V.

Nijmegen

n.v.t.

100%

    

Bovemij Interne Diensten B.V.

Nijmegen

100%

100%

Commercie Bovemij Groep B.V.

Nijmegen

100%

100%

    

Autotrust Holding B.V.

Groningen

100%

n.v.t.

Autotrust B.V.

Assen

100%

n.v.t.

Autotrust Europe B.V.

Groningen

100%

n.v.t.

Autotrust Service B.V.

Assen

100%

n.v.t.

Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin overheersende zeggenschap wordt uitgeoefend. De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop overheersende zeggenschap op de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum waarop geen sprake meer is van overheersende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld.

Proportionele consolidatie wordt alleen toegepast op de joint venture Quakel Assuradeuren B.V. 

Bovemij N.V. en BOVAG Daisy B.V. zijn beiden voor 50% eigenaar van BOVAG Bovemij Platform B.V. De cijfers van deze vennootschap zijn voor 100% in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen, wegens overheersende zeggenschap doordat Bovemij de bestuurders kan benoemen. Het aandeel van BOVAG Daisy B.V. is in de jaarrekening verwerkt als 'aandeel derden'.

Alle in de consolidatiekring betrokken deelnemingen, met uitzondering van BOVAG Bovemij Platform B.V. en Quakel Assuradeuren B.V., zijn onderdeel van de fiscale eenheid voor vennootschaps- en omzetbelasting. Alle transacties met verbonden partijen hebben plaatsgevonden onder normale marktvoorwaarden.

Voor de verslaglegging van bedrijfscombinaties van entiteiten of transacties onder gemeenschappelijke leiding hanteert Bovemij de 'pooling of interest' methode (vergelijkend cijfer aangepast).

Oprichting

Per 22 maart 2021 zijn en Bovemij Platform Holding B.V. en viaBovemij.nl B.V. opgericht om beter aan te sluiten op de digitale strategie.

Aankoop

Op 22 januari 2021 heeft Bovemij N.V. 100% van de aandelen in Autotrust Holding B.V. overgenomen. De effectieve (economische) overdrachtsdatum is 1 januari 2021 en vanaf dat moment ligt het economisch risico volledig bij Bovemij.

De verzekeringsactiviteiten van Autotrust zijn middels een interne herstructurering door N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij overgenomen. De balansposten zijn integraal opgenomen in de jaarrekening en het resultaat is verantwoord in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2021.

De overname van Autotrust is volgens de purchase accounting methode in de jaarrekening verwerkt. Dit betekent dat op overnamedatum de overgenomen activa en verplichtingen wordt gewaardeerd tegen reële waarde. Het verschil tussen de verkrijgingsprijs en het aandeel van Bovemij in de reële waarden van de overgenomen identificeerbare activa en verplichtingen van Autotrust op het moment van de overname, wordt als goodwill van derden verwerkt.

(in duizenden euro's)

Betaald

Nog te betalen

Totaal

Koopprijs

7.501

750

8.251

Transactiekosten

213

-

213

Koopprijs Autotrust

7.714

750

8.464

De netto uitgaande kasstroom bedraagt € 5.399.000,- en bestaat uit de koopsom betaald van € 7.714.000,- minus de geacquireerde liquide middelen van € 2.315.000,- en is in het geconsolideerd kasstroomoverzicht verwerkt onder de acquisitie deelnemingen, als onderdeel van de kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten. 

Onderstaande tabel bevat een specificatie van de bij de overname van Autotrust geïdentificeerde activa en passiva.

(in duizenden euro's)

 

Software

200

Overige vorderingen

1.612

Materiële vaste activa

97

Liquide middelen

2.315

Voorziening voor latente belastingen

-120

Overige voorzieningen

-1.142

Belastingen en premies sociale verzekeringen

-38

Overige schulden

-1.686

Geïdentificeerde activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde

1.238

Goodwill aankoop Autotrust

7.226

Totaal van geïdentificeerde activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde en goodwill

8.464

Fusie

Zowel Bovemij Services Holding B.V. (30 juli 2021) als IsHelder B.V. (30 september 2021) zijn als verdwijnende vennootschappen juridisch gefuseerd met N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij respectievelijk Bovemij N.V.

De fusies hebben geen invloed op de jaarrekening van Bovemij N.V., omdat het fusies betreft binnen de consolidatiekring.

Liquidatie en verkoop

De verzekeringsactiviteiten van Autotrust zijn middels de pooling of interest methode overgedragen aan N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij. De balansposten zijn integraal opgenomen in de jaarrekening en er is met betrekking tot deze transactie geen resultaat verantwoord in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2021.

Per 15 november 2021 is Autotrust Verzekeringsmaatschappij N.V. geliquideerd vanwege interne herstructurering van de verzekeringsactiviteiten.

Per 26 januari 2021 zijn de aandelen Impact Software N.V. verkocht.